Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Remont lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 225 693 700, faks 225 693 712
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Domu Nauki CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Domu Nauki CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie. 2. Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ, na który składają się projekty budowlano-wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dalej łącznie nazywane ,,dokumentacją projektową", a w tym: 1) PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY: REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZA LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 W BUDYNKU DOMU NAUKI CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO: a) projekt architektoniczny i aranżacji wnętrz, b) projekt instalacji sanitarnych, c) projekt instalacji elektrycznych, 2) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I ARANŻACJI WNĘTRZA LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 W BUDYNKU DOMU NAUKI CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż: 1) wyposażenia łazienki (wg opisu w dokumentacji projektowej): a) kabina prysznicowa z brodzikiem i baterią, b) umywalka z półpostumentem i baterią, c) ustęp WC na stelażu z deską antybakteryjną i przyciskiem, d) lustro, e) wieszak na ręcznik, f) wieszak czterohakowy, g) uchwyt na papier toaletowy; 2) wyposażenia kuchni (wg opisu w dokumentacji projektowej): a) zabudowa meblowa, b) blat kuchenny, c) płyta grzewcza indukcyjna, d) okap kuchenny, e) kuchenka mikrofalowa; 3) rolet okiennych (wg opisu w dokumentacji projektowej) - we wszystkich pomieszczeniach; 4) pozostałego wyposażenia (wg opisu w dokumentacji projektowej), chyba że zostało w sposób wyraźny wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia. 4. Z zakresu przedmiotu zamówienia WYŁĄCZONE ZOSTAŁY następujące elementy opisane w dokumentacji projektowej: 1) wyposażenie łazienki a) pralka automatyczna, b) dozownik na mydło, c) szczotka wc, d) kosz na odpadki; 2) wyposażenie kuchni a) chłodziarko- zamrażarka, b) stół kuchenny, c) krzesła (3 szt.), d) wkład szufladowy, e) uchwyt stojący na ręczniki papierowe, f) kosz na odpadki, g) czajnik elektryczny; 3) wyposażenie przedpokoju - całe wyposażenie; 4) wyposażenie pokoju 2.2 - całe wyposażenie; 5) wyposażenie pokoju 2.5 - całe wyposażenie. 5. Informacje o obiekcie: 1) budynek przy ul. Schroegera 82/86 zbudowany na rzucie w kształcie litery ,,U", położony jest w kwartale zabudowy wyznaczonym ulicami: Schroegera, Przybyszewskiego oraz Kleczewską; 2) budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) oraz podpiwniczenie; 3) budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej w układzie trójtraktowym, ściany zewnętrzne jednowarstwowe, nieocieplone, stolarka okienna pcv w kolorze białym; 4) w skrzydle lewym (wzdłuż ul. Kleczewskiej) zlokalizowany jest pion lokali mieszkalnych z osobnym wejściem i klatką schodową; 5) zakres projektu nie przewiduje zmian dotyczących przeznaczenia budynku oraz jego programu użytkowego; 6) parametry budynku i lokalu mieszkalnego objętego remontem: a) wysokość budynku - 4 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, b) wysokość pomieszczeń od 2,82 m; 7) obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczne, teletechniczne, telefoniczną oraz odgromową, systemu sygnalizacji pożaru, hydrantową; 8) wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony południowo-zachodniej (u zbiegu ul. Schroegera i Przybyszewskiego), wejście boczne, do klatki schodowej obsługującej lokale mieszkalne, znajduje się od strony wschodniej (od ul. Kleczewskiej); 9) lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze, mieszkanie jest dwustronne o orientacji wschodnio-zachodniej, o łącznej powierzchni 38,93 m2 i kubaturze 109,78 m3 i składa się z następujących pomieszczeń: a) przedpokój - 4,63 m2, b) pokój - 16,7 m2, c) łazienka - 3,10 m2, d) kuchnia - 7,06 m2, e) pokój - 7,44 m2. 6. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca (jeżeli dany zakres zamówienia powierzono do wykonania podwykonawcy) zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wymaganie to nie dotyczy osób wykonujących czynności związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wymagania wynikające z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do IWZ. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy(-com). W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców Zamawiający żąda wskazania którą część zamówienia, Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom oraz (o ile są już znani) podania firm podwykonawców. 8. Roboty budowlane będą wykonywane w funkcjonującym obiekcie mającym charakter hotelowo-biurowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy a także terminów oraz czasu wykonywania robót głośnych do wymagań postawionych w tym zakresie przez Zamawiającego oraz zachowania dużej staranności w utrzymaniu porządku w obiekcie m.in. poprzez zabezpieczanie elementów narażonych na zniszczenie. 9. Wykonawca może wykonywać prace głośne i uciążliwe wyłącznie w godzinach 14:00-18:00. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i innymi obowiązującymi przepisami. 11. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 12. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, wszystkie niezbędne urządzenia i materiały oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel i nadzór nad realizacją robót, a także sprzęt niezbędny do wykonania tych robót. 13. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom prawa budowlanego dla wyrobów wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 14. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe, a także posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami. 15. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (urządzenia, materiały i robociznę) wynosi nie mniej niż 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia konserwacji zamontowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do IWZ

Dokument nr: 500287205-N-2018, ZP-777-3/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, okolicznością umożliwiającą udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest okoliczność, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Postępowanie ZP-777-3/18 zostało uprzednio dwukrotnie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy Pzp. 1) Numer sprawy: ZP-777/18; Data i numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych:621832-N-2018 z dnia 26.09.2018 r.; Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz. 10:00; Liczba złożonych ofert: 0; Data unieważnienia postępowania: 11.10.2018 r.; 2) Numer sprawy: ZP-777-2/18; Data i numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych:635606-N-2018 z dnia 12.10.2018 r.; Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 10:00; Liczba złożonych ofert: 0; Data unieważnienia postępowania: 30.10.2018 r. W obu uprzednio prowadzonych postępowaniach do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty. Wobec powyższego oba postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pierwotne warunki zamówienia, obowiązujące w postępowaniach nr ZP-777/18 oraz ZP-777-2/18 nie zostały zmienione, co oznacza, że zmianie nie uległ m.in. przedmiot zamówienia czy jego istotne cechy, których zmiana miałaby wpływ na kształt zamówienia. Nie zostały także zmienione warunki udziału w postępowaniu, warunki płatności, termin realizacji czy wysokość kar umownych. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający jest uprawniony do udzielenia zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania ZP-777-3/18 w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, w związku ze ziszczeniem się przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ELTIM Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Inwestycyjne Waldemar Kurkiewicz, biuro@eltim.info, ul. Gustawa Morcinka 5 paw. 36, 01-496, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.