Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
141z dziś
3090z ostatnich 7 dni
14742z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Wąbrzeźno
ul. ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno
powiat: wąbrzeski
tel. 56 6884500, faks 56 6882748
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Wąbrzeźno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie. Zadanie to obejmuje: 1) Świadczenie usługi pod nazwą ,,Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie". Punkty świetlne i słupy na których ma być świadczona usługa znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia. Łączna ilość opraw świetlnych przewidziana do konserwacji i eksploatacji wynosi 933 oprawy. 2) Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: a) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek, bezpieczników, b) lokalizację uszkodzeń kabli i przewodów napowietrznych, c) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów oświetlenia ulicznego, d) naprawę, wymianę i prostowanie słupów oświetleniowych, e) wymianę źródeł światła, dławików i bezpieczników latarnianych, f) ewentualną regulację położenia źródeł światła - klosze, odbłyśniki, g) doraźną i niezwłoczną naprawę innych elementów obwodu świetlnego po otrzymaniu reklamacji bądź informacji o wystąpieniu zakłóceń, h) zabezpieczenia w pełnym zakresie materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia, w tym także urządzeń sterowniczo - zasilających, i) utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, tak by zabrudzenia (np. kloszy opraw oświetleniowych) oraz częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, j) bieżące dostosowanie godzin włączania i wyłączania oświetlenia po zgłoszeniu Zamawiającego, k) zabezpieczenie terenu wykonywanych prac przed ingerencją osób trzecich oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, w szczególności bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, l) przekazywanie Zamawiającemu protokołów przeglądu istniejącej sieci wynikających z przepisów prawa budowlanego, m) telefoniczne powiadamianie Zamawiającego przez montera o podejmowanych czynnościach konserwacyjnych w mieście, tj. podanie dnia i zakresu świadczonej usługi, umożliwiając oddelegowanie pracownika zamawiającego do uczestnictwa przy wykonywanych czynnościach, n) sporządzanie miesięcznego raportu o wykonywanych usługach konserwacyjnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, który Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu co miesiąc wraz z fakturą (podanie dnia i zakresu świadczonej usługi), i przekazywanie go w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego tygodnia Zamawiającemu, o) bieżące monitorowanie sprawności infrastruktury, p) prowadzenie rejestru zdarzeń, q) Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego od pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz od Straży Miejskiej na e-mail ..................... 5. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) naprawy i wymiany urządzeń w ramach zawartej umowy, 2) lokalizacja uszkodzeń kabli i przewodów napowietrznych, 3) utylizacja wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego, 4) bieżące monitorowanie sprawności infrastruktury, 5) prowadzenie rejestru zdarzeń, 6) regulacja położenia źródeł światła, 7) zabezpieczenia w pełnym zakresie materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia, 8) utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, 9) bieżące dostosowanie godzin włączania i wyłączania oświetlenia po zgłoszeniu Zamawiającego, 10) zabezpieczenie terenu wykonywanych prac przed ingerencją osób trzecich oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, w szczególności bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, 11) dokonywanie przeglądu istniejącej sieci wynikające z przepisów prawa budowlanego, 12) powiadamianie Zamawiającego o podejmowanych czynnościach konserwacyjnych w mieście, 13) sporządzanie miesięcznego raportu o wykonywanych usługach konserwacyjnych, 14) przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących nieprawidłowości oświetlenia ulicznego od pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz od Straży Miejskiej

Dokument nr: 500287156-N-2018, ZPPE.271.16.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 ustawy Pzp w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 1986 ze zm.. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Art. 3 pkt 22 ww. ustawy zawiera definicję finansowania oświetlenia przez co należy rozumieć finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Niezależnie od tego kto jest właścicielem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy - zawsze gmina realizując zadania własne jest zobowiązana do finansowania kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz ich kosztów i utrzymania a więc eksploatacji i konserwacji tych urządzeń. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie jest właścicielem 933 opraw na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno. Pismem EOŚ-8884/SC-AM/2018 z dnia 8 listopada 2018 Spółka nie wyraziła zgody na dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do prowadzenia konserwacji urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego na sieciach energetycznych stanowiących własność Spółki oraz urządzeń i elementów stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno funkcjonalnie powiązanych z siecią oświetleniową Spółki na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno. Brak zgody oznacza zatem dla Gminy konieczność zawarcia umowy z właścicielem urządzeń oświetleniowych. Aby móc realizować zadanie na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego stanowiącego własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie, Gmina Miasto Wąbrzeźno wszczęła postępowanie w trybie z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Gmina Miasto Wąbrzeźno w roku 2002 zakończyła modernizację oświetlenia ulicznego na sodowe. Inwestycja ta została zakończona przekazaniem opraw na majątek Energa. Po zmianie struktur w sieci Energa powstała Spółka przejęła cały majątek. Inwestycje po 2002 roku wykonywane przez Gminę w porozumieniu z Energa Oświetlenie Sopot Sp. z o.o. stanowią własność Energa. Gmina nie posiada dostępu do sieci i szafek zasilających. W tej sytuacji bez zgody właściciela nie posiada możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Usługa konserwacji 933 opraw może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę - właściciela majątku. Wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego bez zgody właściciela będą traktowane zgodnie z przepisami jako naruszenie prawa własności. Działanie spółki Energa Oświetlenie ma charakter monopolistyczny, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka ma prawo odmówienia zgody na działania innych podmiotów na własnym majątku. Gmina Miasto Wąbrzeźno nie akceptowała i nie akceptuje działań monopolistycznych, w związku z tym już w roku 2015 skierowała szereg pism do organów stanowiących prawo o zmianę przepisów. Do chwili obecnej nie zostały jednak one zmienione. Gmina chcąc zachować bezpieczeństwo mieszkańców i sprawność sieci zmuszona jest do negocjacji z jedynym właścicielem 933 opraw. Z przepisu art. 140 Kc wynika prawo Spółki, będącej właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w Kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b ustawy Pzp - przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze dla udzielenia przedmiotowego zamówienia celem realizacji zadania własnego gminy oraz związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , kancelaria.oswietlenie@energa.pl, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855, Sopot, kraj/woj. pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.