Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
ul. Zachodnia 55a
91-063 Łódź
powiat: Łódź
faks: 42 632-23-61; tel. 42 632-24-08; 42 639-98-27
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w podziale na części :
część 1 - kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Taryf OSD - W-1.1, W-2.1, W-3.6, W-4.
część 2 - kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Taryfy OSD - W-5.1
2. Sprzedaż i dystrybucja gazu odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zmianami) zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do wyżej wymienionej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j. t. Dz.U. 2014 poz. 121 ze zmianami ).
3. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 ze zmianami) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2014 poz. 1695 ze zmianami).
4. Wykaz obiektów /punktów poboru/ przedstawiono w załączniku nr 3.
5. Szacowana ilość zużycia gazu przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy wynosi ok:
5.1. Część 1
taryfa W-1 - 3 700 kWh; 1 punkt poboru,
taryfa W-2 - 165 000 kWh; 25 punktów poboru,
taryfa W-3 - 13 200 kWh, 1 punkt poboru,
taryfa W-4 -122 000 kWh, 1 punkt poboru
5.2. Część 2
taryfa W-5 - 290 600 000 kWh, 1 punkt poboru
6. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu. Zakup mniejszej lub większej ilości nie spowoduje zmiany wysokości stawek w taryfach, nie może być również podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
7. Zawarcie umów przewidziane jest na okres 12 miesięcy, z mocą obowiązywania od 01.01.2019 do 31.12.2019r.
8. Zawarta zostanie jedna umowa w sprawie warunków ogólnych świadczenia usług dostarczania paliwa gazowego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków położonych w Łodzi.
9. Załącznikiem do umowy w sprawie warunków ogólnych świadczenia usług dostarczania paliwa gazowego będą umowy kompleksowe na poszczególne obiekty/żłobki do dostarczania paliwa gazowego, które jednocześnie będą uwzględnione w odrębnych fakturach.
10. Gaz ziemny ma być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu.
11. Wykonawca zapewni dla każdego punktu poboru odrębny układ pomiarowo-rozliczeniowy.
12. Rozliczenie zobowiązań odbywać się będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru na podstawie faktycznego zużycia po dokonaniu przez Wykonawcę odczytów stanów gazomierzy i wystawieniu faktury.
13. Zamawiający nie przewiduje przedpłat za gaz ziemny dla Taryf W-1, W-2, W-3, W-4.
14. Zamawiający dopuszcza stosowanie faktur wstępnych jedynie dla taryfy W-5.
15. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia ostatnich faktur zamykających rozliczenie danego roku według stanu na dzień 31 grudnia. Zamawiający deklaruje dokonanie odczytów na dzień 31 grudnia.
16. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa sp.z.o.o.
17. Zamawiający przeznacza gaz na cele opałowe żłobków, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 - zwolnione z naliczania akcyzy.

Składanie ofert:
Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, ul.
Zachodnia 55a, nie później niż do dnia 7 grudnia 2018 roku do godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy realizować w okresie 12 miesięcy od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

Wymagania:
V. Oferta winna składać się z:
1. Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
2. Formularz cenowego stanowiącego załącznik nr 2
3. Wykazu obiektów stanowiącego załącznik nr 3
4. Kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
5. Kserokopii aktualnej koncesji w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
6. Kserokopii aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji lub podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). Ze złożonych dokumentów i oświadczeń powinno wynikać iż Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz musi mieć zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu lub koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego w przypadku gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej.
Jedynym
kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena.
VII. Umowa o wykonanie zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy kompleksowej na wzorze umowy kompleksowej Wykonawcy jednakże pod warunkiem uwzględnienia postanowień Zamawiającego:
1.1. Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w ofercie.
1.2. Rozliczenia za sprzedaż gazu i usługę dystrybucji będą dokonywane na podstawie jednomiesięcznych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
1.3. Należność z tytułu dostarczenia paliwa gazowego będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
1.4. Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury dla każdej z grup taryfowych.
1.5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż siedem (7) dni przed terminem płatności określonym na fakturze.
1.6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.7. Dopuszcza się możliwość zmian cen ofertowych w przypadku zmian cen jednostkowych gazu ziemnego i stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmian taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.8. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie Wykonawca poinformuje zamawiającego o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego.
1.9. Dopuszcza się możliwość zmian ceny ofertowych o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej.
2. Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne i Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
VIII. Przygotowanie oferty
1. Oferta winna być sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do warunków zamówienia i Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.
2. Oferta może być złożona na określoną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
3. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień zawartych
w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem: ,, Oferta na kompleksową dostawę gazu ziemnego do obiektów Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, zadanie........". Na kopercie należy podać nazwę (firmę) i adres składającego ofertę.
7. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spięta.
8. Wykonawca może zastrzec na piśmie nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku braku takiego zastrzeżenia oferta z załącznikami jest jawna.
9. Wykonawca wskazuje w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (informacja pkt 4 - 6 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do warunków zamówienia).
10. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.
11. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
IX. Postanowienia dodatkowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.