Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
180z dziś
3129z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych

Przedmiot:

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA FREDROPOL
Fredropol 15
37-734 Fredropol
powiat: przemyski
tel. 016 671 98 18 w. 24
gk@fredropol.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Fredropol
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na :
Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy
Fredropol.
Zakres prac objętych zapytaniem o cenę obejmuje;
- eksploatacje, obsługę i konserwację urządzeń i punktów oświetlenia ulicznego będących na majątku Gminy
Fredropol jak również na majątku PGE Dystrybucja,
- prowadzenie i aktualizacje dokumentacji technicznej, prowadzenie oględzin przeglądów oraz niezbędnych i
koniecznych remontów oświetlenia,
- całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji dot. funkcjonowania oświetlenia,
- załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego w ustalonych okresach i godzinach zgodnie z zaleceniami
Zamawiającego,
- sprawne usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu
oświetlenia,
- utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym,
- wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych i ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych,
dławików itp),
- wymianę uszkodzonych wysięgników , tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów słupach,
elementów osłonowych itd.,
- naprawę uszkodzonych linii kablowych i napowietrznych,
- utylizacje uszkodzonych źródeł światła,
- wymianę uszkodzonych słupów, po stwierdzeniu ich uszkodzenia,
- wymianę uszkodzonych kabli i przewodów linii oświetlenia drogowego,
- wymianę w razie konieczności obudowy, wyposażenia bądź całej szafy oświetleniowej w zależności od ich
stanu technicznego.
Materiały użyte do konserwacji i napraw powinny być tego samego rodzaju i co najmniej tej samej jakości jak
w chwili przekazywania urządzeń do eksploatacji.
Usuwanie awarii punktów oświetlenia ulicznego, odbywać się powinno niezwłocznie po jej zgłoszeniu,
maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
Wybrany oferent przed podpisaniem umowy musi przedstawić dowód dysponowania urządzeniami będącymi
własnością PGE Dystrybucja S.A. w formie umowy dzierżawy lub udostępnienia urządzeń energetycznych oraz
zatwierdzenia stosownej instrukcji eksploatacji.

Składanie ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego osobiście w sekretariacie
Urzędu Gminy (pok. nr 6) lub pocztą na adres ;
Urząd Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol 15 lub drogą e-mail: gk@fredropol.pl,
Termin złożenia oferty - do dnia 07 grudnia 2018r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Czas trwania zamówienia:
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Wymagania:
4. Termin płatności - do 14 dni od otrzymania faktury.
5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Zapoznali się ze stanem istniejącym oświetlenia ulicznego objętym przedmiotem niniejszego zapytania
0 cenę i nie wnoszą do niego zastrzeżeń
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
1 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. Podstawą wyboru oferty będą kryteria oceny ofert : cena 100 %.
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku
pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla
składających ofertę tylko na ich wniosek.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Gierczak Łukasz, tel. 016 671 98 18 w. 24,
e mail
gk@fredropol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.