Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
141z dziś
3090z ostatnich 7 dni
14742z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinka zakrzaczenia i wyprofilowaniem pobocza w ciągu drogi

Przedmiot:

Wycinka zakrzaczenia i wyprofilowaniem pobocza w ciągu drogi

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25;
sekretariat@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Renowacja rowu przydrożnego wraz z wycinką zakrzaczenia
i wyprofilowaniem pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie działania Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Chojnicach "
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia

CPV: 45.26.22.12-0

Składanie ofert:
7. Sposób przygotowania oferty , termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty :
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie lub innym miejscu wskazanym w
zaproszeniu) w siedzibie Zamawiającego, tj.: ul. Gdańska 110, 89-600 Chojnice
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego1,
w terminie do dnia: 04.12.2018r. do godz. 14;00
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane:
,,Oferta na - ,,Renowacja rowu przydrożnego wraz z wycinką zakrzaczenia
i wyprofilowaniem pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie działania
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach"
Nie otwierać przed dniem 04.12.2018r., godz. 14;00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14.12.2018r..

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
3. Warunki , jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz
oświadczeń lub dokumentów , jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie
warunki:
1. Doświadczenie
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim przedmiotem i wartością robotom
budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. renowacja rowów
przydrożnych na drogach wojewódzkich bądź krajowych o wartości min. 23 000,00 zł.
brutto.
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym
Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie osobami
legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem określonymi w poniższej tabeli
Kierownik Robót
- min.l rok praktyki zawodowej jako kierownik podobnych
robót branżowych,
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności drogowej.
4. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
koparka podsiębierna - 1 szt.,
spycharek lemieszowa -1 szt.,
urządzeń kontrolno-pomiarowych w postaci niwelatora -1 szt.
zagęszczarek mechanicznych - 1 szt.
pojazdu ciężarowego o masie całkowitej przekraczającej 12 ton 1 szt.
5. Istotne warunki zamówienia
Przedstawiono w Specyfikacjach Technicznego Wykonania i Odbioru oraz wzorze umowy.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
9. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego {zakładka ,,Archiwum") i na
tablicy ogłoszeń.

Kontakt:
8. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Krzysztof Haliiak, tel. 52 397 32 16

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.