Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
180z dziś
3129z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa fabrycznie nowych ognioszczelnych stacji transformatorowych

Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowych ognioszczelnych stacji transformatorowych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 756 49 68, tel. (32) 756 5762
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 33 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych ognioszczelnych stacji
transformatorowych dwuodpływowych o mocy 400 kVA dla
KWK Borynia - Zofiówka- Jastrzębie Ruch Zofiówka
6. Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary Uwagi
1. Ognioszczelne stacje transformatorowe
dwuodpływowe o mocy 400 kVA, przekładnia
napięciowa 6/1 kV
2,00 KPL
Strona 2
2. ognioszczelne stacje transformatorowe
dwuodpływowe o mocy 400 kVA, przekładnia
napięciowa 6/0,5 kV
2,00 KPL

Dokument nr: 278/INW/DZP/18

Otwarcie ofert: Data i godzina rozpoczęcia aukcji: 2018-12-14 10:00

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2018-12-07 23:59

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy / wykonania
do 6 tygodni licząc od daty zawarcia umowy
16. Sposób dostawy / wykonania
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.. KWK Borynia - Zofiówka -
Jastrzębie Ruch Zofiówka.
Dostawa przedmiotu postępowania w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7.00 do 13.00
Dostawa częściami.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis aukcji
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie malejące
poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację danego poziomu cenowego, widocznego podczas
licytacji. Oferent posiada określoną ilość czasu na każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego.
Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego
udziału w licytacji.
Strona 1
O wyborze oferty i podjętej decyzji Oferent zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników postępowania.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.
Wymagania ofertowe stanowi ogłoszenie o aukcji wraz z załącznikami.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o ,,Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz
zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo
Zamówień Publicznych" - Uchwała Zarządu JSW S.A. 331/IX/2018 z dnia 16.05.2018 r.
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do aukcji
lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez
Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: p. Roksana Sitek nr tel. 32 756 4968.
Ogłoszenie o aukcji znajduje się pod adresem: https://jsw.ezamawiajacy.pl oraz https://oneplace.marketplanet.pl.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować wartość za realizację zamówienia objętego aukcją.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości wysyłanej na adres e-mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl wynosi 50 MB.
Postanowienia wzoru umowy znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane przez
postanowienia Ogłoszenia o aukcji elektronicznej oraz Specyfikacji technicznej w postępowaniu nr 278/INW/DZP/18
4. Waluta
PLN
5. Załączniki
1. Załącznik nr 1- Specyfikacja techniczna 278 INW DZP 18.pdf
2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 278 INW DZP 18.pdf
3. UMOWA INWESTYCYJNA.pdf
4. wzór oświadczenia - blokada faktur.pdf
5. Informacja - RODO.pdf
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium Uwagi
1. Cena
8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych Oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet nie dopuszcza się składania
ofert częściowych w obrębie pakietu. Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Oferenci będą zobowiązani (na
wniosek Prowadzącego postępowanie) do rozpisania cen jednostkowych w pakiecie zgodnie (bądź poniżej) z wartością
uzyskaną w wyniku licytacji. Nierozpisanie cen jednostkowych w pakiecie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
Przelew do 90 dni od daty dostarczenia faktury do ZWP JSW S.A.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a
Ustawy o podatku od towarów i usług.
17. Warunki udziału w aukcji
I. Rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed
rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
oraz https://jsw.ezamawiajacy.pl.
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
Rejestracja jest jednorazowa - raz zarejestrowane konto służy do udziału we wszystkich aukcjach dla JSW S.A.
II. Złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do Aukcji zawierającego:
Zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Formularz ofertowy"
Potwierdzenie wpłaty wadium
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do Aukcji zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent wskazuje we wniosku
o dopuszczenie do Aukcji informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie
informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Oferenta, a także informacji dotyczących ceny lub wynagrodzenia,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków zapłaty.
Sposób złożenia wniosku o dopuszczenie do Aukcji, wniosek może mieć formę:
a) pisemną na adres:
JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem Aukcji elektronicznej.
lub
b) wiadomości e-mail (elektroniczną) - przesłanie skanów dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko
w wersji PDF na następujący adres e-mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl - w temacie proszę podać numer aukcji.
Strona 4
Oferent związany jest ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji.
III. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji oraz
przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl
Wysokość wadium: 33 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
a) bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bankowy:
Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 278/INW/DZP/18",
b) poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej,
c) wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium.
Ad. a) Wadium w formie przelewu na rachunek bankowy uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli wpłynie na konto
bankowe przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji, w sposób umożliwiający weryfikację
skutecznego wniesienia wadium przez Zamawiającego.
Ad. b) Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego uznaje
się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
Aukcji w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji.
Wadium w powyższych formach należy wystawić na JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330
Jastrzębie Zdrój -- Beneficjent. W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze Żądanie
Zamawiającego (bez dodatkowych procedur i dokumentów) w sytuacjach określonych w § 27 "Regulaminu...",
b) wskazanie sumy gwarancyjnej/poręczenia,
c) wskazanie Zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji/poręczenia,
d) wskazanie Oferenta, jako zleceniodawcy gwarancji/poręczenia,
e) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia.
Poręczenie lub gwarancja, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z
postępowania, zgodnie z § 40 ust.2 lit. b "Regulaminu ..."
Ad. c) W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości
odpowiadającej wartości wadium, Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia
(załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty
wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium. Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności
wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej
przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości.
W przypadku składania oświadczenia w formie papierowej Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń
z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami)
potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz
oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w
CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane
adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz bwolak@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą
wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel.
32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Strona 5
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiąjącemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania bez podania
przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo
Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: dokumentacja@zwp.jsw.pl do godz.
12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono aukcję.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
19. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
20. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
21. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"

Uwagi:
Operator aukcji:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
NIP: 5262535153
https://oneplace.marketplanet.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
+48 (22) 576 87 90
oneplace@marketplanet.pl

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Przetargów, Sekcja Zamówień Właścicielskich, p. Roksana Sitek nr tel. 32 756 49 68
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Strona 3
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych, p. Marek Wróblewski nr tel. (32) 756 5762

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.