Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług serwisowych i pogwarancyjnych

Przedmiot:

Świadczenie usług serwisowych i pogwarancyjnych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: UDT
Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/178215
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług serwisowych i pogwarancyjnych od 01.01.2019 do 31.12.2019. Usługi dotyczą zasilacza UPS Smart VT20kVA (SUVTP20KHB4 + SUVTBXR2B6S)
Nazwa: Świadczenie usług konserwacyjnych i pogwarancyjnych Opis: Wg wymagań Zamawiającego Ilość: 1 [szt.]

Dokument nr: ID 178215

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-11-30 12:21:08
Zakończenie transakcji: 2018-12-05 13:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/178215

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wykonawców do składania ofert na wykonywanie usług wg poniższych wymagań.
Informacje podstawowe:
Usługi dotyczą zasilacza UPS Smart VT20kVA (SUVTP20KHB4 + SUVTBXR2B6S). Zasilacz uruchomiono 11.09.2009.
W zasilaczu zainstalowano moduły bateryjne SURT20KVA 40 szt. modułów składających się na 10 x SYBT4.
Moduły bateryjne zostały zainstalowane po wymianie poprzednich w dniu 30.12.2016r.
Zasilacz znajduje się obecnie pod opieką serwisową do 31.12.2018r.
Urządzenie jest dostępne do oględzin na miejscu w godzinach 08:00 - 16:00 po wcześniejszym zadeklarowaniu wizyty.
Miejsce eksploatacji: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.
Szczegółowewarunki prowadzenia serwisu:
Zgłoszenie awarii telefoniczne, pocztą elektroniczną z potwierdzeniem e-mailem,
Czas reakcji serwisu 6 godzin (rozumiany, jako pojawienie się ekipy serwisowej w obiekcie),
Usunięcie przyczyn awarii krytycznej w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii;
W przypadku braku w magazynie podzespołów niezbędnych do usunięcia awarii i konieczności sprowadzenia ich od producenta czas naprawy wynosi 14 dni.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji na żądanie Zamawiającego podstawiony zostanie sprzęt zastępczy o parametrach pozwalających na zasilenia obiorów technologicznych.
Konsultacje i przeglądy techniczne, w ramach przeglądów technicznych serwisant zobowiązuje się do wykonania następujących czynności w min. raz na kwartał:
Czyszczenie i konserwacja podzespołów urządzeń objętych umową,
Pomiar parametrów urządzeń i ich regulację wg. potrzeb,
Ocena stanu wentylatorów,
Kontrola elementów połączeniowych,
Kontrola akumulatorów,
Test rozładowania baterii,
Kontrola podzespołów sygnalizacji i sterowania,
Pomiar impedancji pętli zwarcia.
Wymagane jest wykonanie przeglądu "zerowego" do 14 dni od zawarcia umowy w celu ustalenia początkowego stanu technicznego zasilacza.
Warunki realizacji:
Wszelkie koszty dostawy ponosi Wykonawca,
Płatność za usługi serwisu i przeglądu rozliczane kwartalnie z dołu,
Adres dostawy i instalacji: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa,
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.
Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego ID:178215/DI-87/2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku pytań: - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Pytania do specyfikacji"
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (kwartalnie z dołu, przelew 21 dni od doręczenia FV, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy i dojazdu (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu ,,Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać ,,Nie dotyczy")
Termin realizacji (Do 14 dni od zawarcia umowy)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
UDT
Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.