Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
155z dziś
3104z ostatnich 7 dni
14756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt, wykonanie i dostawa szafy sterowniczej dla teleskopu SST-1M

Przedmiot:

Projekt, wykonanie i dostawa szafy sterowniczej dla teleskopu SST-1M

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 662 83 87, faks: (12) 662 84 58
pawel.swierk@ifj.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia są: dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, zgodnie z art. 4d ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: projekt, wykonanie i dostawa szafy sterowniczej dla teleskopu SST-1M dla obserwatorium Cherenkov Telescope Array.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 10 664,00 PLN PLN

Dokument nr: DZP-NKS-271-14/2018

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: pawel.swierk@ifj.edu.pl, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do 06/12/2018 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego)
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 10 tygodni (z uwzględnieniem realizacji projektu 3D)

Wymagania:
Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy
Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert określonej w pkt. VIII ogłoszenia
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
* Niepotrzebne skreślić 2
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon) NIP, REGON wykonawcy
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
3. Proponowaną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia
4. Informacje, o których mowa w pkt. V
5. Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
1. Cena - waga: 100 %
liczba punktów = (Cmin/Cbad)?100
gdzie:
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu postępowania Zamawiający prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), adres: 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152, telefon: (+ 48 12) 662 80 00; faks: (+ 48 12) 662 84 58, adres strony internetowej: www.ifj.edu.pl;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w IFJ PAN możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl, lub telefonicznie: (+ 48 12) 662 80 80;
* Niepotrzebne skreślić 3
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej oraz o finansach publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w IFJ PAN;
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie nie uwzględnienie złożonej oferty w postępowaniu;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia:
Imię i nazwisko: Paweł Świerk
E-mail: pawel.swierk@ifj.edu.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.