Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,Dostawa specjalnego kleju silikonowego i mieszacza statycznego

Przedmiot:

,Dostawa specjalnego kleju silikonowego i mieszacza statycznego

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
powiat: Kraków
centrala: 12 662 8000 sekretariat: 12 662 8200 fax: 12 662 8458
ifjpan@ifj.edu.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: Nie dotyczy.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
na ,,Dostawę specjalnego kleju silikonowego i mieszacza statycznego
dla IFJ PAN w Krakowie."
3) Przedmiotem konkursu jest dostawa 2-komponentowego specjalnego kleju silikonowego czarnego pn. OTTOCOLL(R) S 610 490 ml oraz mieszaczy statycznych pn. OTTO MFQX 10-24T do 2-komponentowych produktów silikonowych dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Dokument nr: DZI-271-91/18

Otwarcie ofert: 6) Termin rozpoczęcia i miejsce konkursu 07.12.2018 r., godz. 11:30, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, I piętro, Biblioteka (Czytelnia).

Składanie ofert:
4) Tryb i termin składania ofert - konkurs na podstawie zebranych ofert: 07.12.2018 r., do godz. 11:00 5) Miejsce składania ofert - Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Kancelaria Ogólna, pokój nr 5212.

Wymagania:
7) Wymagania dotyczące wadium - nie dotyczy. 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 11) Wymagania ofertowe znajdują się stronie internetowej Zamawiającego www.ifj.edu.pl. 12) Zamawiający nie wymaga od Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) Pytania dotyczące postępowania można składać nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, do wyboru: pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: tj. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków; faksem na nr: 12 662 84 72 lub drogą elektroniczną na adres: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania jeśli pytania o wyjaśnienie treści wymagań ofertowych, formularzy oraz wzoru umowy wpłynęły po tym terminie. 15) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zamian w zakresie dokumentów konkursowych oraz możliwość zmiany terminów składania i otwarcia ofert. 16) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo wyboru oferty zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 2) niniejszego ogłoszenia. 17) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 18) Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: a) wymagania ofertowe - załącznik nr 1; b) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2; c) formularz oferty - załącznik nr 3; d) formularz techniczno-cenowy - załącznik nr 4; e) wzór umowy - załącznik nr 5.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), adres: 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152, telefon: (+ 48 12) 662 80 00; adres strony internetowej: www.ifj.edu.pl ;
b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w IFJ PAN: dpo@ifj.edu.pl telefon: (+ 48 12) 662 80 80;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej oraz o finansach publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w IFJ PAN;
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych będzie nie uwzględnienie złożonej oferty w postępowaniu;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
13) Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w postępowaniu jest: Aleksandra Dąbrowska-Ptak, Tel. 12 662 8417, e- mail: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.