Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonaniu przeglądu technicznego okresowego central wentylacyjno - klimatyzacyjnych

Przedmiot:

Wykonaniu przeglądu technicznego okresowego central wentylacyjno - klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
powiat: Gdańsk
505452176
baseny22018@sportgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji ofertowej
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
,,Wykonanie przeglądu technicznego okresowego central wentylacyjno - klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym VBW i CLIMA-PRODUKT
oraz klimatyzatorów firmy MITSUBISHI Heavy Industries i GREE."
- ZP2/81/XI/2018
I. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu technicznego okresowego central wentylacyjno - klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym VBW i CLIMA-PRODUKT oraz klimatyzatorów firmy MITSUBISHI Heavy Industries i GREE na obiektach pływalni Gdańsk Orunia ul. Smoleńska 6/8 i Gdańsk Stogi ul. Stryjewskiego 28. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu Ofertowym oraz w OPZ (załącznik nr 1 - 2 do Zaproszenia).
Zamówienie zostało podzielone na trzy niezależne części. CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3
Przeglądy techniczne okresowe urządzeń wentylacyjno -klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym firmy CLIMA-PRODUKT
Przeglądy gwarancyjne techniczne okresowe central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy VBW
Przeglądy gwarancyjne techniczne okresowe klimatyzatorów firmy GREE i MITSUBISHI

Dokument nr: ZP2/81/XI/2018

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Sali konferencyjnej - I piętro.

Specyfikacja:
II. Wizja lokalna
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej.
Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
W sprawie wizji lokalnej należy kontaktować się z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie, którymi są:
- p. Waldemar SIDOROWICZ tel. 504879842 - pływalnia Gdańsk Orunia
- p. Dariusz WĄTRÓBSKI tel. 512749950 - pływalnia Gdańsk Stogi

Składanie ofert:
7. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:
Nazwa Wykonawcy GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
Adres ul. Traugutta 29
80 - 221 Gdańsk
Oferta na przetarg pn.:
,,Wykonanie przeglądu technicznego okresowego central wentylacyjno - klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym VBW i CLIMA-PRODUKT
oraz klimatyzatorów firmy MITSUBISHI Heavy Industries i GREE."
CZĘŚĆ ...........
Sygnatura sprawy: ZP2/81/XI/2018
Nie otwierać przed dniem 06.12.2018 r. godz. 10.00
4
- Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:
o osobiście,
o mailem na adres: baseny22018@sportgdansk.pl
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest - pod rygorem odrzucenia oferty - złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
o bądź drogą pocztową:
Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80 - 221 Gdańsk
8. Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2018 r. o godz. 09.30.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Do 21 grudnia 2018r.
V. Miejsce usługi:
Pływalnia Gdańsk Orunia, ul. Smoleńska 6/8
Pływalnia Gdańsk Stogi, ul. Stryjewskiego 28

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu.
a) Posiadanie uprawnień
2
Warunek ten spełniają Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie posiadała świadectwo kwalifikacyjne, autoryzacja:
CZĘŚĆ 1 - Świadectwo kwalifikacyjne certyfikat, autoryzacja firmy CLIMA - PRODUKT
CZĘŚĆ 2 - Świadectwo kwalifikacyjne certyfikat, autoryzacja firmy VBW
CZĘŚĆ 3 - Świadectwo kwalifikacyjne certyfikat, autoryzacja firmy GREE, MITSUBISHI.
Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień Wykonawca załączy do oferty wymagane kwalifikacje, certyfikaty osób, które będą brały udział w realizacji usługi oraz autoryzacje firm wskazanych w poszczególnych częściach.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej Części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia poszczególnych Części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na trzy, dwie lub jedną Część. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzu ofertowym zostaną odrzucone.
3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Uprawnienia - świadectwo kwalifikacyjne, autoryzacja - osób które będą realizowały usługę - odpowiednio dla danej części zamówienia.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
- W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.
- Wartość całkowitą brutto za całość zamówienia należy wpisać do Formularza ofertowego.
- W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
- Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
- Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
3
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;
- Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena brutto ma zawierać podatek VAT.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
2) odwołania Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5) do niniejszego Zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
10. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
11. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Zamówienia do 30 tys. euro - postępowania rozstrzygnięte.

Kontakt:
12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Sprawy proceduralne - Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama - Kurnik
Numer telefonu:
505452176
Adres poczty elektronicznej:
agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.