Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
238z dziś
4214z ostatnich 7 dni
17179z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa naprawy i regulacji drzwi automatycznych

Przedmiot:

Usługa naprawy i regulacji drzwi automatycznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM A.JURASZA W BYDGOSZCZY
ul.Marii Skłodowskiej - Curie 9
85-094 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
781446876
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
usługa naprawy i regulacji drzwi aluminiowych automatycznych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 50800000-3, 44221000-5

CPV: 50800000-3, , 44221000-5

Dokument nr: ZAM/15759

Otwarcie ofert: 2. Termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia postępowania:
1) Termin otwarcia ofert: 5.12.2018 godz.13.00;

Składanie ofert:
1. Termin i miejsce składania ofert
1) Termin składania ofert: do dnia 5.12.2018.11.2018 do godz. 12.00
2) Oferty należy składać na stronie internetowej Szpitala: www.jurasza.pl
3) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12. 2018.r.

Wymagania:
III.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
IV.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZAM/ .....................20... Wykonawcy we wszystkich kontaktach
z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
4. Adres do korespondencji:
> Fax: 525854072
> E-mail: r.hilscher@jurasza.pl
5. Wyjaśnienie oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż ńa 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia zamieszenia ogłoszenia na stronie internetowej SU nr 1
2) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia, jednocześnie zmieniając termin otwarcia ofert.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
7. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej SU nr 1, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia.
V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej na adres www.jurasza.pl
3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
6. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
b) Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany
w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na stronie www.jurasza.pl ..............1 dzień przed
upływem terminu otwarcia ofert. Zmiana oferty winna być oznaczona tak, jak oferta w tytule : ,,ZMIANA OFERTY".
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Uwagi:
2) Termin rozstrzygnięcia postępowania: 07.12.2018
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.

Kontakt:
Kontakt w sprawie dodatkowych inf. o zakresie przedmiotu zamówienia:781446876
4. Adres do korespondencji:
> Fax: 525854072
> E-mail: r.hilscher@jurasza.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.