Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja sieci oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Przedmiot:

Konserwacja sieci oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina-Miasto Działdowo
ul. ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
powiat: działdowski
tel. 23 697 04 00, faks 23 697 04 02
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Działdowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja sieci oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r
Zestawienie czynności wchodzących w zakres bieżącego utrzymania i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy-Miasto Działdowo. 1. Wymiana uszkodzonych źródeł światła. 2. Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych na wyremontowane lub nowe. 3. Wymiana uszkodzonych kloszy. 4. Dbałość o estetykę w tym, mycie i czyszczenie kloszy i opraw oświetleniowych. 5. Wymiana uszkodzonych elementów wewnętrznych opraw oświetleniowych, - stateczników, bezpieczników, - układów zapłonowych, - kondensatorów, - oprawek. 6. Pionowanie słupów oświetleniowych stanowiących własność Zamawiającego i Wykonawcy. 7. Pozycjonowanie wysięgników i opraw. 8. Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach i wysięgnikach. 9. Wymiana uszkodzonych zabezpieczeń słupowych. 10. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych. 11. Wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych w układach sterowania. 12. Wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych, stanowiących własność Zamawiającego i Wykonawcy. 13. Lokalizacja i usuwanie uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej. 14. Wymiana uszkodzonych odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej. 15. Wymiana uszkodzonych odcinków kabli w kablowej sieci oświetleniowej. 16. Czyszczenie i konserwacja wnęk słupów oświetleniowych. 17. Wymiana uszkodzonych zamknięć (drzwiczek) słupowych. 18. Wymiana opasek zabezpieczających. 19. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych i wyłączników instalacyjnych w układach sterowania. 20. Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych. 21. Wymiana uszkodzonych przewodów w układach sterowania. 22. Wymiana uszkodzonych listew zaciskowych. 23. Wykonanie opisów obwodów na tablicach oświetleniowych. 24. Wymiana uszkodzonych zegarów sterujących. 25. Sprawdzanie i regulacja zegarów sterujących. 26. Wymiana uszkodzonych szafek oświetleniowych. 27. Regulacja stref czasowych wszystkich zegarów sterujących. 28. Wymiana uszkodzonych styczników i innych elementów w układach sterowania oświetlenia. 29. Prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego. 30. Kontrola stanu instalacji oświetlenia ulicznego. 31. Przeglądy techniczne słupów, wysięgników, opraw, stanowiących własność Zamawiającego i Wykonawcy (co najmniej raz w ciągu okresu, na który umowa została zawarta). 32. Przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej oraz sterowniczej (co najmniej raz w ciągu okresu, na który umowa została zawarta). 33. Sprawdzenie mocowania oraz kontrola stanu technicznego wysięgników i opraw. 34. Konserwacja szafek sterowniczych, tablic i elementów układu sterującego. 35. Sprawdzanie oraz regulacja położenia opraw. 36. Usuwanie drobnych gałęzi drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe (po uzyskaniu wymaganych zgód, o ile są wymagane). 37. Wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony od porażeń. 38. Odłączenie zasilania układów pomiarowych lub pojedynczych opraw oświetleniowych, które są własnością Wykonawcy, po zgłoszeniu Zamawiającego. Liczba opraw świetlnych wynosi 1400 szt

Dokument nr: 500287566-N-2018, RZE.271.2.15.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 stanowi, że zamawiający może udzielić zmówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny: obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy wg ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.). Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się w obrębie granic Gminy-Miasto Działdowo, gmina musi posiadać zgodę właściciela urządzeń oświetleniowych - tj. ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Właściciel pismem EOŚ-8396/SE-MS/2018 z dnia 23 października 2018 r. nie wyraził zgody na prowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy-Miasto Działdowo i będącego na majątku ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. przez inne podmioty niż ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Z pisma nr EOŚ-8396/SE-MS/2018 ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. w Sopocie dot. wyrażenia zgody na dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do prowadzenia konserwacji urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy-Miasto Działdowo wynika, że: ,,Prowadzenie prac eksploatacyjnych i ruchowych (w tym konserwacyjnych) w infrastrukturze energetycznej obejmującej linie energetyczne, stacje transformatorowe, urządzenia automatyki, urządzenia oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia jest działalnością wymagającą ścisłej koordynacji i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców przewidzianych przepisami prawa." ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. z siedziba w Sopocie oświadcza, iż posiada umowę z dnia 19.10.2010 r. nr EO-317/2010 o współpracy z ENERGA OPERATOR S.A. m. in. w zakresie udostępnienia słupów sieci energetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Dla potrzeb zabudowy, ruchu i eksploatacji sieci oświetleniowej wspólnej i podwieszonej. Urządzenia będące własnością Spółki działają na zasadzie kaskadowych układów sterowania, wspólnego zasilania i powiązanych układów pomiarowych z urządzeniami będącymi własnością Gminy-Miasto Działdowo. Specyfika i funkcjonalne powiązania sieci energetycznych nie pozwalają na prowadzenie na nich prac eksploatacyjnych i ruchowych przez podmioty zewnętrzne. Ponieważ sieci abonenckie (dostarczające energię elektryczną na potrzeby komunalne i gospodarcze) są integralnie powiązane z sieciami oświetlenia ulicznego usuwanie awarii, wyłączenia, zabiegi eksploatacyjne urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego mają bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej w sieciach abonenckich za, które odpowiada dostawca. Urządzenia techniczne będące majątkiem Spółki nie są wyodrębnione w zakresie dostępności dla podmiotów zewnętrznych. Przeważająca liczba urządzeń sterowniczych i znaczna liczba punktów oświetleniowych stanowią majątek ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot i nie są instalacją wyodrębnioną w zakresie dostępności dla podmiotów zewnętrznych. Sytuacja ta powoduje brak możliwości zlecenia podmiotom zewnętrznym prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych. Prace takie mogą wykonywać tylko służby ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Oprawy oświetleniowe będące własnością Gminy-Miasto Działdowo są funkcjonalnie i technicznie powiązane z oprawami będącymi własnością ENERGA. Szafy sterownicze, usytuowane są w rozdzielniach nn stacji transformatorowych. Stąd wynika konieczność spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci i urządzeń, współpracy między sieciami i urządzeniami elektroenergetycznymi, a także spełnienia warunków bezpiecznej organizacji prac w zakresie prac eksploatacyjnych wykonywanych w obszarze urządzeń należących do Gminy-Miasto i ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem (konserwacją) punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Zgodnie z treścią prawa własności określoną w art. 140 Kodeksu cywilnego, gmina nie będąca właścicielem infrastruktury oświetleniowej, nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów na konserwacje tej infrastruktury. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w art. 222 kodeksu cywilnego. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1a (przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) i b (przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych) Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o., kancelaria.oswietlenie@energa.pl, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855, Sopot, kraj/woj. pomorskie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.