Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
387z dziś
3092z ostatnich 7 dni
8213z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno

Przedmiot:

Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimno

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie
powiat: świecki
fax: 52 56 83 229
drogi@drogi.csw.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Świecie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25 kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla PZD w Świeciu"
1. Przedmiot zamówienia.
Kod CPV:
44113700-2 materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno - asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25 kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla PZD w Świeciu w ilości do 120 Mg. Masa przeznaczona będzie do wykonywania remontów cząstkowych na drogach powiatowych Powiatu Świeckiego.
1.2. Masa bitumiczna na zimno winna spełniać następujące wymagania:
a) wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm,
b) lepiszcze modyfikowane,
c) zawartość asfaltu w mieszance 4-6,5%,
d) zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25%,
e) możliwość stosowania w temperaturach min. od -20oC do +40oC,
f) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją,
g) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 6 miesięcy od dnia
dostarczenia Zamawiającemu,
h) masa musi być pakowana w worki foliowe o masie 25-30 kg oraz dostarczana do
Zamawiającego na paletach.
1.3. Masa zamawiana wg bieżących potrzeb PZD w Świeciu - ilość i termin dostaw każdej partii wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, zgłaszanych telefonicznie lub faksem. Minimalna ilość zamówienia to 10 Mg.
1.4. Dostawca jest zobowiązany zrealizować dostawę w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, transportem Dostawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane w m. Drzycim ul. Świecka 1. Koszty transportu pokrywa Dostawca. Masę mineralno - asfaltową należy dostarczyć w dni robocze w godzinach 7:30 do 14:30. Dostawca zobowiązuje się powiadomić telefonicznie lub e-mailem Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.
1.5. Zakup masy rozliczany będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po dostarczeniu do Zamawiającego każdej zamówionej dostawy. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy. Należność za wykonane dostawy regulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru Zamawiającemu. W przypadku wystawienia faktury z datą płatności nieodpowiadającą ww. zapisom Zamawiający zastrzega prawo do dokonania płatności w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Dostawcy z tego tytułu nie przysługują odsetki za opóźnienie w płatności.
1.6. Dostawca jest zobowiązany do załączenia do każdej dostawy masy, deklaracji zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że masa mineralno- asfaltowa na zimno odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym (aktualna aprobata techniczna, świadectwo zgodności itp.).

CPV: 44113700-2

Dokument nr: PZD 417/28/2018

Składanie ofert:
Proszę o złożenie pisemnej oferty do dnia 6 grudnia 2018 roku do godz. 11.00 na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
e-mail: drogi@drogi.csw.pl
fax: 52 56 83 229

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Uwagi:
2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
2.1. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Jako kryterium wybory oferty przyjmuje się cenę.
CENA = 100 pkt
Cx = (Cmin : Cn) x 100 pkt
gdzie:
Cx - ocena punktowa oferty za cenę ofertową
Cmin - cena najniższej ofert w zbiorze ofert
Cn - cena rozpatrywanej oferty
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2.2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta o największej liczbie punktów przyznanych zgodnie z kryterium oceny ofert określonego powyżej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.