Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji i balkonów budynku

Przedmiot:

Remont elewacji i balkonów budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
ul. al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 71 01, faks 22 443 71 02
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. rtm. W. Pileckiego 109 w Warszawie - zamówienie podobne
Przedmiotem zamówienia jest: remont elewacji i balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. rtm. W. Pileckiego 109 w Warszawie. W trakcie wykonywania remontu elewacji przy ul. Pileckiego 109 okazało się, że należy wykonać roboty wcześniej nie przewidziane, takie jak wymiana stolarki otworowej w ilości większej niż planowana pierwotnie. Ponadto należało zabezpieczyć i otynkować studzienki przy okienkach piwnicznych, czego nie było w kosztorysie pierwotnym. Ogólna powierzchnia elewacji, która będzie remontowana wynosi ok. 1482 m2. Zakres robót obejmuje, m.in.: - wymiana stolarki otworowej zewnętrznej okiennej i drzwiowej, zgodnie ze zmianą zakresu zatwierdzoną przez inspektora nadzoru i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, - remont studni doświetlających, - zabezpieczenie przed uszkodzeniem otworów okiennych, w sposób trwały, na czas wykonywania prac remontowych, - bieżąca utylizacja zbędnych i zużytych materiałów budowlanych, - mycie okien i sprzątanie terenu. Przy wykonywaniu prac remontowych elewacji i balkonów należy zachować szczególną ostrożność, odpowiednio wyodrębnić i zabezpieczyć teren przyległy do budynku, przed dostępem osób niepowołanych, a w szczególności dzieci, aby zapobiec uszkodzeniom osób i mienia. Rusztowanie należy zabezpieczyć siatką, przed możliwością upadku z wysokości materiałów budowlanych, narzędzi, itp. Wszystkie roboty remontowe elewacji i balkonów mogą być wykonywane jedynie w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, tj. temperatur powyżej +5oC, lub gdy temperatury takie będą występować w porze nocnej, mimo temperatur wyższych w porze dziennej i powinny zostać również przerwane na czas intensywnych opadów atmosferycznych, szczególnie śniegu. Ewentualne przerwy w wykonywaniu prac należy każdorazowo odnotować w dzienniku budowy. Roboty przez cały okres trwania, w sposób ciągły, muszą być nadzorowane przez kierownika budowy. Prace remontowe odtworzeniowe należy wykonywać zgodnie z zakresem wynikającym z przedmiaru, dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowiącej materiał w postępowaniu, zgodnie z przygotowaną przez projektanta Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) i opisem przedmiotu zamówienia, które będą stanowić załączniki do umowy, a także zmienionym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru zakresem, oraz zgodnie z: 1) wymogami wynikającymi z obowiązujących norm, warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych i aprobat technicznych, 2) instrukcjami montażu i użytkowania oraz specyfikacjami producentów materiałów i sprzętu, 3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością, 4) zaleceniami inspektora nadzoru i innymi pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wpisanymi do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas prac remontowych, tzn. jest zobowiązany zabezpieczyć teren robót przed powstaniem szkód i zniszczeń, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, własności publicznej i prywatnej, w związku z tym: 1) zabezpieczy w sposób trwały, na czas wykonywania prac remontowych, szyby w oknach budynku oraz inne elementy wyposażenia i elewacji, które mogłyby ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, także poprzez ich zdemontowanie, 2) zdemontowane ze względów bezpieczeństwa i technologicznych, elementy wyposażenia i elewacji, przeznaczone do ponownego zamontowania po zakończeniu prac, Wykonawca przechowa przez czas wykonywania prac demontażowych płytek klinkierowych we własnym zakresie, 3) przed rozpoczęciem robót remontowych przedmioty składowane przez mieszkańców na tarasach balkonów muszą być usunięte, w związku z czym wykonawca wraz z administratorem nieruchomości zapewni odpowiednią informację o terminie przystąpienia do prac remontowych, a w przypadku nieusunięcia tych przedmiotów we wskazanym terminie powiadomi o tym administratora. Wszystkie osoby zatrudnione przy pracach remontowych elewacji muszą posiadać przeszkolenie do pracy na wysokościach. Reakcja na warunki atmosferyczne W celu zachowania odpowiednich warunków technologicznych i zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia elewacji w trakcie wykonywanych prac, wszystkie roboty remontowe elewacji i balkonów zewnętrznych mogą być wykonywane jedynie w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych, tj. temperatur powyżej +5oC, także w porze nocnej, i powinny zostać również przerwane na czas opadów atmosferycznych, szczególnie śniegu. Ewentualne przerwy w wykonywaniu prac należy każdorazowo odnotować w dzienniku budowy, który zostanie również potwierdzony przez inspektora nadzoru. Klauzule społeczne Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudnił osoby na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonujące w trakcie realizacji zamówienia na terenie budowy czynności bezpośrednio związane z remontem elewacji, takie jak - uzupełnienie izolacji termicznej, wyrównywanie powierzchni elewacji, demontaż i ponowny montaż elementów i urządzeń montowanych na elewacji, skuwanie nawierzchni płyt balkonowych, wykonywanie izolacji, wykończenie przez nałożenie tynku i malowanie elewacji, wykończenie powierzchni tarasów balkonów. Na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie ww. osób. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w aktach wykonawczych do ustawy 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847) i powinno być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Pierwsze takie oświadczenie Wykonawca złoży przed zawarciem umowy. Brak oświadczenia, złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub stwierdzenie, że Wykonawca nie realizuje wymogu zatrudnienia, bądź w miejsce osoby zwolnionej nie zatrudnił następnej może stanowić podstawę do nie zawarcia umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy oraz spowoduje nałożenie kar na Wykonawcę, zgodnie z zapisami umowy. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określa również: - Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia; - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 4 do Zaproszenia; - Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do Zaproszenia; - Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do Zaproszenia

Dokument nr: 500287714-N-2018, KZP-XII-WZP.271.121.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: ? art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Podstawa faktyczna: Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego; zamówienie podobne zostało przewidziane w sekcji II pkt 2.7) ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia: 591411-N-2018 z dnia 19.07.2018 r.) dla zamówienia podstawowego i będzie powtórzeniem robót budowlanych, objętych zamówieniem podstawowym udzielonym Wykonawcy w dniu 20.08.2018 r., o zakresie podobnym obejmującym m.in.: roboty, tynkarskie, malarskie, uzupełnianie izolacji termicznej, usuwanie płytek klinkierowych. Wartość szacunkowa planowanego zamówienia podobnego wynosi 23 703,31 zł. netto i nie przekracza przewidywanej wartości zamówienia podobnego podanej w ogłoszeniu o zamówieniu (dla zamówienia podstawowego) tj. 250 000,00 zł netto. Do negocjacji zaprasza się dotychczasowego Wykonawcę robót budowlanych, tj. firmę FASADA POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 308, wpisaną pod numerem KRS 0000444719 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 118-208-93-24, REGON 146467609.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
FASADA POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., , ul. Wólczyńska 308, 01-919, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.