Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przedmiot:

REMONT ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPZOZ W SZAMOTUŁACH
UL. SUKIENNICZA 13
64-500 SZAMOTUŁY
powiat: szamotulski
Tel. 61 29 27 124
Województwo: wielkopolskie
Miasto: SZAMOTUŁY
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Specyfika głównych wymagań opisano w załączniku nr 3 do postępowania

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 4 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 04.12.2018r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem "REMONT ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH" nie otwierać przed 04.12.2018r. godz.10:15.

Wymagania:
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

3) Wypełniony i zaparafowany wzór umowy. - załącznik nr 2

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Opis sposobu obliczania ceny

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie wykonania robót (max 2 tygodnie).
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

- Szymon Anioł Tel. 61 29 27 124, s.aniol@szamotuly.med.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.