Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
4248z ostatnich 7 dni
17212z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu...

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu nie mniejszym

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bytom - Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 BYTOM
powiat: Bytom
tel./fax. (032) 281-33-07, 281-70-19
przetargi@pupbytom.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: BYTOM
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E
przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa, do instalacji znajdującej się w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Bytomiu przy ul. Łagiewnickiej 15, 41-902 Bytom, obejmująca
dostawę gazu do celów grzewczych obiektu - kotłownia gazowa, kotły RAPIDO
110kW.
2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie
gazu ziemnego w okresie obowiązywania umowy na minimalnym poziomie,
niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczającym uszkodzenie
lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w obiekcie, o którym
mowa w ust. 1, wynoszącym 217 600 kWh. Zamawiający jest zaliczony do grupy
taryfowej W - 5 i do grupy taryfowej OSD W - 5.1.
3. Dostarczanie gazu ziemnego winno się odbywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności na warunkach określonych w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.).
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wypełnienia wszelkich
formalności związanych z koniecznością przeniesienia obowiązków dostawcy gazu
i podłączenia istniejącej instalacji odbiorczej zamawiającego w terminie
umożliwiającym zawarcie umowy.
5. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się
będzie za rzeczywistą ilość pobranego gazu na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych, wg cen jednostkowych wynikających z obowiązującej Taryfy i faktur
wystawionych przez wykonawcę w cyklach przewidywanych przez obowiązującą
Taryfę, z terminem płatności 30 dni.
6. Wykonawca winien posiadać możliwość magazynowania paliwa gazowego w ilości
zabezpieczającej prognozowane zużycie za okres co najmniej jednego miesiąca tj. do
czasu zmiany dotychczasowego wykonawcy.
7. Do faktury za dany miesiąc Wykonawca zobowiązany będzie załączyć wydruk
odczytów dobowych zużycia gazu.
8. Zamawiający posiada aktualną umowę kompleksową, która wygasa 31.12.2018 r.
9. Cena oferty winna być obliczona zgodnie z ceną jednostkową wg Taryfy
z uwzględnieniem ceny taryfowej obowiązującej w dniu 29.11.2018 r. dla grupy
taryfowej W - 5.
10. W formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową paliwa gazowego bez
podatku akcyzowego.
Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
09123000-7 Gaz ziemny

CPV: 09123000-7

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, pok. 61
w dniu: 6 grudnia 2018 r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
VIII. SKŁADANIE OFERT.
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa Wykonawcy
OFERTA
w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na:
,,Dostawę gazu ziemnego"
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 6 grudnia 2018 roku do godz. 10:00
Tak zabezpieczoną ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego -
Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu ul. Łagiewnicka 15, pok. 20 (Biuro Podawcze) do dnia:
6 grudnia 2018 r. do godz. 09:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Miejsce i termin realizacji:
III. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Dostawa gazu do instalacji znajdującej się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu przy
ul. Łagiewnickiej 15.
Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Jedynym kryterium oceny ofert jakim będzie kierował się Zamawiający przy wyborze
oferty najkorzystniejszej jest kryterium ceny.
CENA - 100%.
2. Jeżeli w postępowaniu nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający zastosuje negocjacje ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Wykonawcy podczas negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone
we wcześniej złożonych ofertach.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przypisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert i nie później niż w dniu otwarcia ofert;
3) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem
ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
4) podpisane, aktualnie obowiązujące porozumienie lub umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego do obiektu
Zamawiającego (w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej);
5) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu
ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawcy
będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie łub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i nie później niż w dniu otwarcia
ofert;
7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i nie później niż w dniu otwarcia
ofert.
8) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - Załącznik Nr 4 do ogłoszenia.
Uwaga: Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego
osobę/osoby. Oświadczenia należy złożyć wyłącznie w oryginale.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. W celach porządkowych zaleca się, aby
oferta była spięta, miała ponumerowane strony oraz miała wykazaną łączną liczbę stron.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do jej podpisania oraz zostać
załączone do oferty.
Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje, iż oferty nie będą podlegały ocenie.
8. Wszelkie błędy w zapisach oferty powinny być poprawione przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz
podpisanie poprawki przez osobę podpisującą ofertę.
9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający
zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że
będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
10. Pełna oferta powinna składać się z następujących części:
1) formularza ofertowego, który winien być zgodny z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego
ogłoszenia,
2) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z ez. VI niniejszego ogłoszenia,
3) pełnomocnictwa do reprezentowania firmy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono
z dokumentów przedłożonych w ofercie.
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie
w przypadku przesiania jej za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
Do chwili otwarcia ofert, Wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek,
i uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
Powiadomienie, o którym mowa wyżej winno być złożone na zasadach, na jakich składana jest
oferta z dopiskiem ,,ZMIANA".
Ponadto do chwili upływu terminu składania ofert, Wykonawcy przysługuje prawo do
wycofania złożonej oferty.
W części jawnej zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, następnie zostaną otwarte oferty i odczytane, nazwy i adresy Wykonawców
oraz informacje dotyczące ceny ofert.
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się:
o z zachowaniem formy pisemnej,
o w języku polskim
2. Zamawiający ustala sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
z zachowaniem formy pisemnej. Jednakże Zamawiający informuje, iż dopuszcza
składanie w formie faksu lub drogą elektroniczną następujących dokumentów:
o pytania i wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu,
o modyfikacje treści ogłoszenia o zamówieniu,
o wniosek o wyjaśnienie treści oferty,
o wniosek o wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów,
o wezwanie do uzupełnienia dokumentów kierowane do wykonawców,
o wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
o informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych,
o informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych
omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
o zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, których oferty
nie podlegają ocenie,
o zawiadomienie o odstąpieniu od rozstrzygnięcia lub prowadzenia postępowania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Aleksandra Rutkowska (przetargi@pupbytom.com.pl) w godzinach pracy
Zamawiającego.

Kontakt:
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Aleksandra Rutkowska (przetargi@pupbytom.com.pl) w godzinach pracy
Zamawiającego.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.