Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabezpieczenie budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Zabezpieczenie budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Złota 43
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
+48 62 59 85 200 Faks: +48 62 59 85 201
sekretariat@mzdik.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabezpieczenie budynku mieszkalnego
znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ rozebranie i złożenie w obiekcie resztek pokrycia i drewnianej konstrukcji dachowej,
2/ rozebranie i złożenie w obiekcie resztek drewnianej konstrukcji stropu,
3/ rozebranie i złożenie ww. obiekcie materiału z rozbiórki kominów i ścian zewnętrznych do poziomu ca. 200 cm licząc od poziomu terenu,
4/ wykonanie obwodowego wieńca żelbetowego z zastosowaniem ściągów stalowych w układzie poprzecznym,
5/ zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych na pełną grubość muru (z dopuszczeniem min. grubości zamówienia 25 cm) z wykorzystaniem materiału rozbiórkowego.

Dokument nr: ZP.271.10.72.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2018r. o godz. 11:05.

Składanie ofert:
Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: "Oferta na zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10".
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 05.12.2018r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 21.12.2018r.

Wymagania:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia w celu dokładnego oszacowania zakresu robót.
Wszelkie koszty związane z transportem pokrywa Wykonawca.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
1/ udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,
2/ wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum dwie roboty polegające na zabezpieczeniu bądź rozbiórce obiektu o powierzchni użytkowej przynajmniej 40m2, każda.
3/ wskażą osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:

- kierownik robót branży konstrukcyjno - budowlanej - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie
Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
Kryterium oceny ofert - cena 100%. - formularz oferty na załączonym druku,
Oferta winna zawierać: ZP.271.10.72.2018
2

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Doświadczenie zawodowe - druk do wypełnienia,
- Potencjał osobowy - druk do wypełnienia,
Z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na
wykonanie przedmiotowego projektu - w załączeniu projekt umowy.
Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
2/ inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim i Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu jest Pan Marcin Pługowski, kontakt: mplugowski@um.kalisz.pl, telefon (62)765-43-56*;
3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.72.2018 - zaproszenie do złożenia oferty cenowej;
4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp";
5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8/ posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
ZP.271.10.72.2018
3

? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9/ nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Karol Sobczak tel. (62) 59 85 206
2/ Marcin Cieloszyk (62) 59 85 209
3/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.