Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
180z dziś
3129z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace techniczne i porządkowe

Przedmiot:

Prace techniczne i porządkowe

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki w Płocku
Tumska 9a
09-402 Płock
powiat: Płock
tel: 604 548 400
pokis@pokis.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Prace techniczne i
porządkowe w Amfiteatrze w Płocku przy ulicy Rybaki 15 z zastosowaniem
technik alpinistycznych w 2019 roku".
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - w załączniku.

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki,
ul. Jakubowskiego 10,
09-402 Płock
sekretariat POKiS
do dnia 3 grudnia 2018 r. do godz. 09.00.
tel.: 24 366 43 33
pokis@pokis.pl
Oferty należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na
Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia :
Oferta na: ,,Prace techniczne i porządkowe w Amfiteatrze w Płocku przy
ulicy Rybaki 15 z zastosowaniem technik alpinistycznych w 2019 roku".
Nie otwierać przed dniem 03 grudnia 2018 r. godz. 09.15
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wymagania:
IV. Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto za
wykonanie zadania, z podpisem i pieczątką osób uprawnionych - Załącznik Nr 3 oraz
Formularz cenowy - załącznik nr 4.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do
obrotu prawnego, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert.
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty,
z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw -
odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa - oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie).
V. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
VII. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia
brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może
dotyczyć ceny ofertowej. W przypadku zaoferowania równych cen w
ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji
cenowych pomiędzy oferentami oferującymi te same ceny.
VIII. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający dokonuje
rozstrzygnięcia w terminie 14 dni od terminu składania ofert. Zamawiający
zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie
internetowej www.pokis.pl (BIP) w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania
przyczyny, bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z
ofert.
X. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się
z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do
złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
XI. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie maja
przepisy kodeksu cywilnego.

Kontakt:
III. Osoby uprawnione do kontaktu:
Maciej Woliński - (tel: 604 548 400)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.