Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pomoce dydaktyczne do zabawy na świeżym powietrzu

Przedmiot:

Pomoce dydaktyczne do zabawy na świeżym powietrzu

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wilga
Warszawska
08-470 Wilga
powiat: garwoliński
tel. bezp.: 685-30-70
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wilga
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Wprowadzenie :
Publiczne Przedszkole w gminie Wilga realizuje projekt" Przedszkolaki na start- wsparcie Publicznego Przedszkola w gminie Wilga. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji edukacyjnych i opiekuńczo- wychowawczych oraz poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Wilga.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia- pomoce dydaktyczne do zabawy na świeżym powietrzu do przedszkola, wykaz:
Szczegóły w załaczniku

Składanie ofert:
III. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 3 grudnia 2018r.

Wymagania:
I
IV. Zastrzeżenia:
Z postępowania wyklucza się:
a). Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono.
b). Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
c). Wnioskodawców powiązanych osobowa lub kapitałowo z Zamawiającym
d). Wnioskodawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Wykonawcę, który złoży ofertę nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumiem wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia, lub pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
. Kryteria wyboru:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe liczne według wzoru:

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
Gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcę n.

II. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Publicznego Przedszkola w Wildze: .
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. Oferta powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.