Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
168z dziś
4144z ostatnich 7 dni
17108z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl,
powiat: nowotomyski
Tel. 61 44 22 641 fax. 61 44 22 754
urzad@nowytomysl.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
nr sprawy : ZP.271.083.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania
Konserwacja oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019
Gmina Nowy Tomyśl zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ) oraz Regulaminu wydatkowania środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, których wartość nie przekracza wyrażone w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego oraz sygnalizacji świetlnej w roku 2019 na terenie gminy Nowy Tomyśl.
2. Zakres zamówienia obejmuje następujące usługi: - Wymiana uszkodzonych źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego,
- Wymiana i naprawa uszkodzonych: opraw oświetlenia zewnętrznego, kloszy,
daszków, stateczników, układów zapłonowych,
- Regulacja opraw oświetlenia zewnętrznego,
- Czyszczenie opraw ,mycie kloszy i odbłyśników,
- Wymiana niesprawnych bezpieczników,
- Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników,
- Uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.
- Regulacja zegarów astronomicznych,
- Wymiana niesprawnych urządzeń kabli zasilających obwody oświetleniowe,
- Wymiana uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem,
- Zabezpieczenie i wymiana urządzeń sterowniczych ( zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.)
- Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
- Zabezpieczenie i wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np.:
w wyniku kolizji drogowych słupów oświetlenia drogowego,
- Wycinka gałęzi zasłaniających oprawę,
- Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Nowy Tomyśl,
- Konserwacja iluminacji świetlnej na pl. Niepodległości,
- Lokalizacja i naprawa lub wymiana kabli zasilających lampy,
- Ładowanie akumulatorów przy lampach typu LED
- Remont okablowania o długości do 2000mb typ kabla YAKY 4x25 wraz z robotami
ziemnymi

CPV: 50232100-1, 50232000-0

Dokument nr: ZP.271.083.2018

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 06.12.2018 r, godz. 13.30 , pokój nr 9

Składanie ofert:
6.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 28 do dnia 06-12-2018 r. do godz. 13.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Oferta na Konserwacja oświetlenia drogowego , parkowego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w roku 2019
nie otwierać przed 06-12-2018 r., do godz. 13.30
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia : 06-12-2018 r. do godz. 13.00
Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
Pokój nr 28 - Sekretariat Urzędu

Miejsce i termin realizacji:
IV.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie zrealizowane będzie w terminie: od dnia 01-01-2019r. do dnia 31-12-2019r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji na wykonaną usługę : 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru prac.
Usługa musi zostać wykonana zgodnie z opisami i warunkami zawartymi w załączniku nr 3, 4 i 5 do zapytania ofertowego.
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego oraz sygnalizacji świetlnej prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.
II. OPIS WYMAGAŃ
Szczegółowy opis wymagań określony został w Specyfikacji Technicznej Słupów- załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz w warunkach Projektu Umowy- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
2. Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
3. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
a) Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
wykonawca spełnia/ nie spełnia warunku.
V. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY
Istotne warunki przyszłej umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Należność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie po odbiorze końcowym przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Kryterium : C- cena oferty brutto
Wartość punktowa w [%]: 100 %
Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 100 pkt.
Cena brutto oferty najtańszej
C= ---------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto oferty ocenianej
( wynik działania zaokrąglony zostanie do 2 miejsc po przecinku)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wynikającą z przyjętego kryterium oceny ofert.
3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Oferty - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Formularz Cenowy - według załączonego wzoru (zał. nr 4 do zapytania ofertowego).
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków- według załączonego wzoru ( zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru Iub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej' wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Oświadczenie -zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 6 do zapytania ofertowego).
3. W ofercie należy podać cenę ofertową brutto i netto w złotych polskich.
4. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, zwaną dalej ,,łączną ceną brutto oferty" lub także ,,ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1830). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
5. Cena wskazana w formularzu ofertowym określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegały zmianom, z wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie o zamówienie publiczne.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem pkt. 8
8. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
9. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
10. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .
11. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem lub drogą elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej www.bip.nowytomysl.pl
12. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
14. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
15. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
19. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 419) uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
20. Termin związania z ofertą wynosi 10 dni.

Uwagi:
21. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
21.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowego Tomyśla z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 26 610, email: urzad@nowytomysl.pl .
21.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu pod adresem email: j.kimstacz@nowytomysl.pl lub pod numerem telefonu: 61 44 26 650.
21.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
21.4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
21.5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
21.6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
21.7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest w szczególności:
a)przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b)zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacja umowy,
d)przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez uprawnione podmioty.
21.8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do
usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.), czy archiwizacji.
21.9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
21.10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a) warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu i wynika z przepisów prawa;
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu.
21.11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Kontakt:
Godziny urzędowania:
poniedziałek od 08:00 do 16:00,
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30
X. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
w sprawach merytorycznych
imię i nazwisko: Mieczysław Geisler
Tel. 61 44 22 641
fax. 61 44 22 754
e-mail : m.geisler@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego
w sprawach formalnych
imię i nazwisko: Anna Małecka
Tel. 602 812 669
fax. 61 44 22 754
e-mail : zamowienia@nowytomysl.pl
w terminach w godzinach pracy Zamawiającego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.