Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wygrodzeń ochronnych

Przedmiot:

Dostawa wygrodzeń ochronnych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 532 61 40, faks (22) 877 23 87
zampubl@tw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wnosi się
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa wygrodzeń ochronnych.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa 242 kompletów wygrodzeń pełnych z elementami łączącymi, przęsło wypełnione szkłem hartowanym grubości 6 mm osadzonym na uszczelce silikonowej z naniesioną grafiką (sitodruk), przystosowanych do montażu liniowego.
Rodzaj zamówienia: Dostawy

CPV: 34928310-4, 34928110-2

Dokument nr: DWZ/121/2018

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek nr 2, pokój nr 203, w dniu
2018-12-07, godz. 10:00.

Specyfikacja:
Miejsce odebrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek
nr 9, pokój nr 5, w godz. 8:00 - 15:00. tel. (22) 532 61 40.
Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 10,00 zł.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tw.waw.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek nr 9, pokój nr 5, do dnia 2018-12-07, godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Biuro Logistyki, magazyn nr 222, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102. Dostawy w dni robocze, w godz. 7:00-14:00.
Termin realizacji zamówienia: dostawy należy zrealizować w następujących terminach:
a) 100 szt. wygrodzeń - do 21.12.2018 r.
b) 142 szt. wygrodzeń - do 31.12.2018 r.

Wymagania:
Dopuszcza się składania ofert częściowych: NIE
Dopuszcza się składania ofert wariantowych: NIE
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową: NIE
Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: NIE
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane na potwierdzenie ich spełnienia:
Poniższa numeracja jest zgodna z numeracją przyjętą w SIWZ.
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; oraz
5.1.5 którzy nie wyrządzili szkody wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, stwierdzonej orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania oraz którzy nie zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej wynoszącej co najmniej 5% wartości realizowanego zamówienia i orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
5.1.6 z którymi w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający nie rozwiązał ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, chyba że wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła mniej niż 5% wartości umowy;
5.1.7 w stosunku do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości lub którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
5.1.8 którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.1.9 których nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej);
5.1.10 których urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych);
5.1.11 w stosunku do których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych);
5.1.12 którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
5.1.13 którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie odmówili podpisania z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie;
5.1.14 którzy w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania nie uchylali się od realizacji na rzecz Zamawiającego obowiązków wynikających z zawartych umów oraz realizowali zamówienia udzielone przez Zamawiającego z należytą starannością.
5.2. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana
w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 6 rozdziału I SIWZ. Ocena będzie dokonywana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.3. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 i 5.1.4 muszą spełniać łącznie, pozostałe warunki każdy z Wykonawców.
Wadium: nie wnosi się
Termin związania ofertą: 60 dni
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: NIE
Przewidywane zamówienia uzupełniające: NIE
Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć:
1) dokumenty wymagane postanowieniami ust. 6 rozdziału I SIWZ;
2) dokumenty określone w rozdziale II SIWZ ust. 5 pkt 5.3 - w przypadku zaoferowania innej farby i podkładu niż wskazane przez Zamawiającego.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Ewa Łatkowska, tel. +48 22 532 6238, e-mail: zampubl@tw.waw.pl, w godz. 8:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.