Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
141z dziś
3090z ostatnich 7 dni
14742z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa czyszczenia dwóch studni głębinowych

Przedmiot:

Usługa czyszczenia dwóch studni głębinowych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. +48 17 85 340 97 fax +48 17 85 346 82, tel. 17 276 06 70.
biuro@pcen.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa czyszczenia dwóch studni głębinowych do ujęcia wodnego w Czudcu przy Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej, ul. Rzeszowska 82.
w następującym zakresie:

- wyciągnięcie pompy głębinowej,
- wyszlamowanie otworu,
- montaż pompy głębinowej, wykonanie pompowania oczyszczającego i przeprowadzenie pompowania pomiarowego wraz ze stabilizacją zwierciadła wody w celu ustalenia aktualnej wydajności poszczególnych otworów,
- chlorowanie otworu,
- badanie wody pod względem fizyko-chemicznym,
- ustalenie aktualnej wydajności dwóch otworów studziennych.

Studnia S1 - bis o głębokości 15 m,
Studnia S3 - bis o głębokości 12,8m.

Dokument nr: AG-3211/PP/191/18, OC-3211/PP/84/18

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2018r. o godzinie 10:30
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów w pokoju nr 201.

Specyfikacja:
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej ww. studni, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem obiektu pod nr tel. 17 276 06 70.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów w pokoju nr 1 (Sekretariat) w zaklejonych i opieczętowanych kopertach do dnia 6 grudnia 2018r. do godziny 10:00.

2. Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz miejsce złożenia oferty
a także napis:

Oferta: ,,Usługa czyszczenia dwóch studni głębinowych do ujęcia wodnego w Czudcu przy Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej, ul. Rzeszowska 82".
Numer postępowania: AG-3211/PP/191/18

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

Miejsce i termin realizacji:
III. Miejsce realizacji zamówienia:

Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu
ul. Rzeszowska 82
38-120 Czudec

IV. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 20 grudnia 2018r.

Wymagania:
V. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że spełnia warunek niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. posiada zdolność techniczną lub zawodową.
2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej 2 usług o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda, polegających na czyszczeniu studni wierconych lub głębinowych.

Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane przez Zamawiającego na etapie badania i oceny złożonych ofert, na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. W przypadku niezłożenia oświadczenia w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, czego następstwem będzie wykluczenie Wykonawcy.

Uwaga: Wykonawca wykazując spełnienie powyższego warunku nie może polegać
na zasobach podmiotów trzecich. Wymagane warunki Wykonawca musi spełniać samodzielnie.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Na etapie składania ofert Wykonawcy muszą dostarczyć wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy następujące dokumenty:
-druk ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
-oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej (rozdz. V ust. 2), zawarte w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
-oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, zawarte w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy).

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy - np. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
-pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty.

Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Pozostałe dokumenty załączone do oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii powinny być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM".

VII. Inne istotne informacje niezbędne do skalkulowania ceny oferty
i prawidłowej realizacji zamówienia:

Cenę oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto za całość przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca określa cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w druku ,,OFERTA" ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) cyfrowo
i słownie.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia również wymagania i obowiązki nie ujęte
w dokumentacji zapytania ofertowego, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty potrzebne do zrealizowania zamówienia, które są niezbędne do jego wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość usługi w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy.

Nie przewiduje się możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych.

Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

Cena całkowita podana w ofercie (brutto) = 100%

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów
w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium.

Wyliczenie punktacji nastąpi według poniższego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert
C = x 100
cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
X. Postanowienia w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii) do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XI. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące zamówienia:

1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Udostępnienie ofert bądź informacji z otwarcia ofert następuje na pisemny wniosek Wykonawcy.
3. Przedmiot zamówienia może być realizowany przy pomocy Podwykonawców, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnych warunkach umowy.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie.
5. Zmiany i wycofanie oferty:
a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć opisem ZMIANA.
c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem WYCOFANE.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odwołania zapytania ofertowego.
b) Dokonania zmiany w treści zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert. Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego oraz w terminie składania ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego i są obowiązujące dla Wykonawcy
c) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów.
d) Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.
e) Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:
-jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny, tzn. takie, które uniemożliwiają ustalenie ceny ofertowej,
-jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
f) Unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
-nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,
-cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do oferty najkorzystniejszej,
-wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
-postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą o obiektywnym charakterze uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.
g) Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem przyznanych punktów - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanych dalej środkami komunikacji elektronicznej.
3. Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem i nazwą postępowania oraz kierowana:
1) w formie pisemnej na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, 35 - 036 Rzeszów, ul Niedzielskiego 2, pok. Nr 1 (sekretariat),
2) faksem na numer: (17) 853 46 82,
3) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@pcen.pl,
4. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.