Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa klimatyzatorów przenośnych wraz z zestawami okiennymi

Przedmiot:

Dostawa klimatyzatorów przenośnych wraz z zestawami okiennymi

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa 12
40-007 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 3591942
anna.wasiak@us.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa klimatyzatorów przenośnych wraz z zestawami okiennymi - 16 szt.
Przedmiot zamówienia:
Lp.
Rodzaj sprzętu
Ilość
1.
Klimatyzator przenośny o następujących parametrach:
- wydajność chłodzenie/grzanie: 4,0/4,0 kW
- klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia: min. A
- przepływ powietrza powyżej 350 m3/h
- czynnik chłodniczy: R410A
- liczba rur odprowadzających: 1
- sterowanie za pomocą pilota
- 24-godzinny timer
- gwarancja: min. 2 lata
np. SINCLAIR AMC-14an1
16 szt.
2.
Zestaw okienny dedykowany do oferowanego klimatyzatora przenośnego, pozwalających na instalację na otwartym oknie zapobiegający powrotowi gorącego powietrza do pomieszczenia oraz podczepienie do rury wylotowej.
- Całkowita długość min. 4m
- Łączenie na rzep
np. SINCLAIR WK-400
16 szt.

CPV: 39717200-3

Dokument nr: 112510/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018r. o godz. 13:30 w Dziale Logistyki Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice pok. 420.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, pok. 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice do dnia 07.12.2018r. do godziny 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018r.
Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, pok. 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia lub
stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu
składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając
stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.
4. Warunki realizacji zamówienia.
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018r.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, pok. 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
3) Termin gwarancji: Zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszy niż 24 miesiące
4) Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat. Faktura
VAT rozliczana w PLN.
5) Pozostałe warunki realizacji zamówienia: Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu zamówienia w dni
uznane u Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 8:00 - 14:00
5. Kryterium: Cena.
Waga kryterium: 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej całkowitej wartości brutto.
Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
najniższa cena występująca w ofertach x 100
cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
Xc punktów =
Xc - liczba punktów za kryterium ,,cena"
Otrzymana liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium, tj. 100 %
6. Opis sposobu przygotowania ofert.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko: jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać informacje na temat:
- ceny i wartości netto;
- ceny i wartości brutto;
- cena winna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- symbolu i producenta oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z opisem technicznym urządzenia;
- cena winna zawierać wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz dostarczeniem i ubezpieczeniem podczas transportu
przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszt jego rozładunku, wniesienia do miejsca
wskazanego w Zamówieniu, a także podatki, opłaty i inne należności związane z realizacją przedmiotowego zamówienia
1) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z
postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - należy ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo
sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
3) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny
podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej (dot. formy pisemnej) :
Nazwa i adres Wykonawcy
Dostawa ,,Klimatyzatorów przenośnych wraz z zestawami okiennymi - 16 szt.''
Nr sprawy: 112510/2018
9. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji
przedmiotu zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 2-go miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. ,,5" na
3
miejscu
po
przecinku
-
zaokrąglenie
w
górę,
a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
5) Cena winna być wyrażona w polskich złotych; w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
10. Uwagi końcowe
1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
2. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.
3. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
odstąpienia
bądź
unieważnienia
zapytania
ofertowego
bez podania przyczyny.
4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.
5. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z
tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji niniejszego zamówienia.
11. Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby
fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z udziałem postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017r., poz.1579 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z
administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, a w stosunku do wyłonionego Wykonawcy, w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1) konieczność realizacji umowy cywilnoprawnej, zawartej z wyłonionym Wykonawcą,
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia,
oraz
dokonania
rozliczeń
finansowych
z Wykonawcą.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla potrzeb udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww.
celu.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb archiwalnych przez okres wymagany obowiązującymi
przepisami prawa. W stosunku do wyłonionego Wykonawcy będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez
okres trwania umowy oraz wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu
cywilnego.
W przypadku zamówienia realizowanego w ramach projektów PO WER dane osobowe przetwarzane będą do czasu
rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Natomiast Pani/Pana listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie
podstawy wymiaru emerytury lub renty będziemy przechowywać przez okres 10lat, w przypadku zatrudnienia po dniu
31 grudnia 2018 roku, bądź w sytuacji gdy został złożony do ZUS raport informacyjny. W stosunku do osób
zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, co do których nie został złożony do ZUS ww. raport będziemy
przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 50 lat, licząc od dnia zakończenia pracy (dotyczy wyłącznie osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać osobom lub podmiotom, jeśli wystąpią z żądaniem udostępnienia dokumentacji
postępowania, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do
innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób
zautomatyzowany czyli w formie elektronicznej i na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana
zgody,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
12. Dodatkowe informacje dotyczące umowy powierzenia
Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w trakcie realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe pracowników,
doktorantów czy studentów Zamawiającego, Uniwersytet Śląski w Katowicach jako Administrator powierzy ich
przetwarzanie w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Natomiast w przypadku zamówienia
realizowanego w ramach projektów POWER Uniwersytet Śląski w Katowicach jako Podmiot Przetwarzający, uprawniony
do dalszego powierzenia danych uczestników, będących pracownikami, doktorantami, studentami UŚ, powierzy dane
osobowe uczestników projektu w drodze umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego
13. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji
zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w
postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Kontakt:
Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:
Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki
Anna Wasiak
tel.: 32/359 1942
e-mail: anna.wasiak@us.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.