Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ekspertyza określająca czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z szamb doprowadziło...

Przedmiot:

Ekspertyza określająca czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z szamb doprowadziło do powstania szkody lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
powiat: Kraków
(12) 61-98-120, fax. (12) 61-98-122
helena.chytla.krakow@rdos.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ekspertyza określająca czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków
z szamb usytuowanych na działkach nr ewid. 136 i 138 w miejscowości
Ujazd gmina Trzciana powiat Bochnia województwo małopolskie, rurą do
jaru na działkę nr 143 w miejscowości Ujazd, doprowadziło do powstania
szkody lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku
w powierzchni ziemi, w miejscu ich odprowadzania oraz
zanieczyszczenia wody w studni usytuowanej na działce nr ewid. 1161
w miejscowości Trzciana, w myśl ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (jednolity tekst Dz.
U. z 2018 r. poz. 954 ze zm.). Etap I.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy określającej
czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z szamb usytuowanych na działkach
nr ewid. 136 i 138 w miejscowości Ujazd gmina Trzciana, powiat bocheński
województwo małopolskie, rurą do jaru na działkę nr 143 w miejscowości Ujazd,
doprowadziło do powstania szkody lub bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku w powierzchni ziemi, w miejscu ich odprowadzania oraz zanieczyszczenia
wody w studni usytuowanej na działce nr ewid. 1161 w miejscowości Trzciana, w myśl
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. póz. 954 ze zm.). Etap I - obejmujący poniższe zadania:
A. Ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi w miejscu odprowadzania ścieków
w jarze, działka nr 143 w m. Ujazd, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., póz. 1395);
B. Badania jakości wody w jarze (w trzech punktach) i w studni usytuowanej na działce
nr 1161 w m. Trzciana .
C. Określenie rzędnych terenu w miejscu: wprowadzania ścieków do jaru, usytuowania
studni oraz w jarze na wysokości studni.
D. Wykonanie Projektu robót geologicznych (dokumentacja inna) polegających na
wykonaniu badań na potrzeby korzystania z wód podziemnych ze studni kopanej na
posesji nr 183 dz. 1161 obręb Trzciana w miejscowości Trzciana (gmina Trzciana
powiat bocheński) w związku z weryfikacją przyczyny zanieczyszczenia wody w tej
studni.
E. Sporządzenie dokumentacji z wyników badań.
Szczegółowy zakres prowadzonych badań, o których mowa w okt A i pkt B został
określony w Załączniku nr 3 do przedmiotowego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z:
a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst: Dz. U.
z 2018 r., póz. 799 ze zm.);
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., póz. 1395);
c) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (jednolity tekst Dz. U.
z 2017 r. póz. 2126 ze zm.)
d) przepisami innych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska, w tym tymi które
wejdą w życie w trakcie realizacji umowy
3. Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępnia dokumenty:
3
a) Informację o ocenianym terenie i warunkach przeprowadzenia badań - która stanowi
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia;
b) Fragment Mapy zasadniczej terenu objętego ekspertyzą, która stanowi Załącznik Nr 4
do ogłoszenia.
4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie prac terenowych, co
najmniej 2 dni robocze przed tym terminem oraz wskaże osoby, które będą wykonywały
prace terenowe.
5. Pobieranie prób odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewni wykonanie pomiarów przez laboratorium posiadające akredytację
na pobór prób i wykonanie analiz laboratoryjnych w zakresie badań gleby i ziemi,
o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska.
7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

CPV: 90732400-1, 90715000-2, 71351910-5

Dokument nr: ZS.512.8.2017.HCH

Składanie ofert:
Ofertę jako podpisany i zeskanowanym dokument, należy przesłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: helena.chytla.krakow@rdos.gov.pl.
Termin składania ofert upływa z dniem: 03 grudnia 2018 r., o godz. 15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte do oceny.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 21.12.2018 r.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią
wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami w zakresie sporządzania projektów robót
geologicznych oraz wykażą, iż w okresie po dniu 5 września 2016 r., a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie - wykonali, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., póz. 1395),
co najmniej jedną usługę obejmującą wykonanie oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi na terenie, na którym przed dniem 30 kwietnia 2007 r. była prowadzona
działalność mogąca z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne
zanieczyszczenie powierzchni ziemi.
2. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz
usług, zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt. 4, Załącznika nr 2 Wzór druku ofertowego
oraz dokument potwierdzający uprawnienia.
PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na druku ofertowym sporządzonym i wypełnionym według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są
nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku
polskim.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
4
z przedstawionymi dokumentami rejestracyjnymi, wymogami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest
on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby
ofert, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
niezależnie od wyniku postępowania.
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość
wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, o których mowa w ust. 2.
2. Kryterium oceny ofert stanowi:
cena brutto waga 100 %
3. Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma ocenę zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzjelenia pizez Wykonawcę
dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
POWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY
1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
złożyli oferty oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego
(http.y/bip.krakow.rdos.gov.pl/zamowienia publiczne).
2. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba,
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25, 31-542 Kraków,
e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Zamawiającego następuje za pomocą adresu
e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 23 ust. 1
pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których one dotyczą,
przysługują następujące uprawnienia:
1) żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
4) żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) wniesienie skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/polityka-
prywatności

Kontakt:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) Pani Helena Chytła, Główny specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód
w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem -
tel. 12 61-98-129, adres e-mail: Helena.Chytla.krakow@rdos.gov.pl
2) Pani Zuzanna Wójcik - Naczelnik Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód
w Środowisku oraz informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem -
tel. 12 61-98-130, adres e-mail: Zuzanna.Wojcik.krakow@rdos.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.