Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostarczenie materiałów informatycznych

Przedmiot:

Zakup i dostarczenie materiałów informatycznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 61 54 444 Faks: 12 61 54 012
oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
pn.: .........Zakup i dostarczenie materiałów informatycznych dla Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga dostarczenia fabrycznie nowych materiałów i sprzętu zamieszczonych w tabelach poniżej:
1.
Stacja lutownicza WEP 872D+ hotair z grotówką 2w1
lub Stacja lutownicza HotAir + Kolbowa Yihua 872D 2w1
23 szt.
2.
OPT LY2079C Zaciskarka wtyków 8p8c, RJ45 Cat 6
23 szt.
3.
PROLINE Szczypce płaskie 120mm micro
23 szt.
4.
PROLINE Szczypce wydłużone 120mm ergo
23 szt.
5.
PROLINE mini Szczypce boczne tnące 110mm ergo
23 szt.
6.
ZESTAW WKRĘTAKI Stanley 57 elem śrubokręty 62-143
23 szt.
7.
Cyna 1.2mm/500g Sn60Pb40 CYNEL
23 szt.
8.
Kalafonia AG 40g
23 szt.
9.
MY-68 MIERNIK MASTECH 2933
23 szt.
10.
OPT LY501/HT501 Ściągacz izolacji przewodów koncentrycznych RG 58,59,62 i telefonicznych
23 szt.
11.
Tester do kabli sieciowych LAN RJ45 RJ11 nshl 468
23 szt.
12.
Skrzynka narzędziowa stanley 24 25 cm x 56 cm x 26 cm
23 szt.

Dokument nr: 76/AŁI/2018

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia: 07.12.2018r. do godz. 12:00:
w sposób: oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin realizacji: 30 roboczych od daty złożenia zamówienia.
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostarczenie przedmiotu zamówienia na koszt wykonawcy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.

Wymagania:
III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazane przez wykonawcę konto.
2. Oferowany asortyment ma być nowy, nieużywany, sprawny, oryginalnie zapakowany.
3. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji na oferowany asortyment, przy czym gwarancja nie może być krótsza niż ta udzielana przez producenta.
4. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty, która będzie gwarantowała wydatkowanie środków w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
5. Ważność oferty: 14 dni kalendarzowych od zakończenia postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.
7. Realizacja: na podstawie złożonego zamówienia.
a) Wykonawca zaawizuje dostawę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: oferty_wlii@malopolska.policja.gov.pl
IV. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:
Kryterium przy dokonywaniu wyboru najlepszej oferty będzie najniższa cena.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na inne modele produktów niż wskazane w formularzu.
Oferty niekompletne w zakresie zadania nie będą brane pod uwagę.
Załączniki: formularz ofertowy

V. Informacje dot. danych osobowych - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków;
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 76/AŁI/2018, pt.: Zakup i dostarczenie materiałów informatycznych dla Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art.18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.