Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie projektu

Przedmiot:

Opracowanie projektu

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
(015) 822-65-70, 15 81 81 246 i 15 81 81 223
j.hyla@um.tarnobrzeg.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie projektu

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu ,,Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Miasta Tarnobrzega" - dalej Program lub PONE.
1.1. Projekt Programu powinien:
A. obejmować teren Miasta Tarnobrzega. Miasto Tarnobrzeg jest gminą na
prawach powiatu,
B. uwzględniać cele zawarte w strategiach rozwoju, programach i dokumentach
programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a w szczególności wojewódzkimi
1 lokalnymi strategiami, programami i dokumentach programowymi i innymi
źródłami w tym Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Tarnobrzega na lata
2018 - 2036, istotnymi z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Być
spójny z tymi dokumentami,
C. być zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska
(t.j Dz.U. z 2018r., póz. 799 z późniejszymi zmianami),
D. zawierać dane pochodzące z wiarygodnych i weryfikowalnych źródeł
w szczególności organów ochrony środowiska, a w przypadku ich cytowania,
powoływania się na informacje lub opracowania każdorazowo należy podać
ich źródło oraz datę wytworzenia.
E. być opracowany w oparciu o inwentaryzację sporządzoną z wykorzystaniem
bezpośredniego badania ankietowego (zrealizowanego w ramach w/w
zamówienia ) przeprowadzonego w minimum 80% budynków posiadają
indywidualne źródła ciepła.
1.2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca w szczególności :
A. w oparciu o przeprowadzoną staraniem własnym oraz na koszt własny
inwentaryzację, opracuje bazę danych indywidualnych źródeł emisji w formie
arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, zawierającą każdego punktu-
budynku/lokalu m in. niżej wymienione dane:
a) lokalizacja obiektu,
b) typ budynku: mieszkalny (jednorodzinny, wielorodzinny), obiekt
użyteczności publicznej, inny (handlowy, drobny przemysł), zakład
przemysłowy i inne,
c) dane budynku (rok budowy, typ okien, materiał zewnętrzny ścian i rodzaj
docieplenia ścian),
d) rodzaje paliwa stosowanego do ogrzewania budynku/lokalu
i podgrzewania wody (węglowe, biomasa, drewno, olej, gaz, energia
elektryczna, OZE, inne)
e) ilość, rodzaj, moc z dokładnością do l[kW] i wiek pieców/kotłów (do 5 lat,
do 10 lat, powyżej 10 lat)
) rodzaj i ilość spalanego paliwa [Mg lub m3] w ciągu roku w budynku/lokalu
g) wielkość ogrzewanej powierzchni budynku/lokalu (m2),
h) wielkość emisji pyłu zawieszonego PM10, benzo@pirenu, pyłu
zawieszonego PM2.5, SO2, CO, CO2, NOx, wynikająca z ilości spalanego
paliwa na potrzeby grzewcze budynku/lokalu,
i) przewidywany termin zamiany obecnego źródła ciepła, planowany rodzaj
nowego źródła ciepła i opału
oraz umożliwiającą określenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10,
benzo@pirenu, pyłu zawieszonego PM2.5, SO2, CO, CO2, NOx, po wymianie
źródeł ciepła.
B. określi aktualną wielkość emisji dla poszczególnych źródeł ciepła
C. obliczy i przedstawi w sposób graficzny rozkład stężeń zanieczyszczeń
poszczególnych substancji dla obszaru całego miasta dla stanu istniejącego
i po realizacji programu. Obliczeń dokona według obowiązującego modelu
rozprzestrzeń i a n i a zań i eczyszczeń
D. zidentyfikuje i przedstawi na mapie obszary, na których występuje
skumulowane oddziaływanie niskiej emisji oraz wskaże obszary w których
w pierwszej kolejności należy podjąć działania naprawcze
E. określi cele strategiczne, ogólne i szczegółowe (SMART) wraz z niezbędnymi
działaniami do osiągnięcia złożonych celów (harmonogram realizacji PONE).
F. Określi zasady i priorytety wymiany i zakupu nowych indywidualnych źródeł
ciepła.
G. Przeprowadzi analizę ekonomiczną PONE wraz z określeniem nakładów
niezbędnych do osiągnięcia poszczególnych celów oraz wskazaniem źródeł
finansowania.
H. przeprowadzi strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (wraz
z opracowaniem prognozy dla projektu Programu oraz pozostałych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia strategicznej oceny zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko tj. Dz.U. z 2018r., póz. 2081) lub uzyska zgodę Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego na odstąpienie od przeprowadzania przedmiotowej oceny wraz
z przygotowaniem informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu PONE
I. W przypadku wniesienia uwag i zastrzeżeń przez organy opiniujące sporządzi
w terminie do 7 dni odpowiedzi lub dokonania odpowiednich uzupełnień, aż
do otrzymania pozytywnych opinii od właściwych organów.
J. dokona szczegółowej analizy uwag i wniosków zgłoszonych w związku
z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko oraz przygotuje odpowiedzi na złożone zapytania, uwagi
i wnioski.
K. przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję Programu (po zakończeniu
postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko)
w postaci:
o papierowej - 1 egz. - oprawa twarda i 3 egz. oprawa miękka,
o elektronicznej - 4 egz. z prawem do edytowania, wyszukiwania,
drukowania, kopiowania
wraz ze wszystkimi pismami, uzgodnieniami, opiniami itp. wytworzonymi
i otrzymanymi w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
L. przygotuje prezentację projektu Programu w programie PowePoint - 1 egz.
w wersji elektronicznej na nośniku CD.
M. w razie potrzeby wyrażonej przez Zamawiającego, przedstawi założenia
Programu, ustalenia Prognozy oraz wyniki strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko na posiedzeniu właściwych komisji Rady oraz
na Sesji Rady Miasta Tarnobrzega.

CPV: 90720000-0

Dokument nr: ŚR-I.271.19.2018

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7 w dniu 06.12..2018r. o godz. 11;00 w pok. 8

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,
ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście, pocztą w terminie do dnia
06.12.2018r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia:
a) max. 3 miesiące (w przypadku uzyskania zgody na odstąpienie od strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko);
b) max. 5 miesięcy (w przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko);
od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonali należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, co najmniej 3 usługi
polegające na opracowaniu programu ograniczania niskiej emisji wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia. W wykazie
wykonanych usług mogą być podane tylko programy przyjęte przez właściwe rady
gminy, wraz z dowodami, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Należy podać link do strony BIP, na której znajduje się uchwalony program).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie,
wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
O wyborze oferty będzie decydować zaproponowana najniższa cena oraz
doświadczenie w sporządzaniu programów ograniczania niskiej emisji oraz prognoz
odziaływania na środowisko:
- Cena - 70%(A)
- Doświadczenie i umiejętności - 30 %.(B)
Każda złożona oferta będzie punktowana. Maksymalna ilość punktów jaką może
uzyskać oferta wynosi 100 pkt. Najniższa zaproponowana cena otrzyma 70 pkt.
Wzór dla obliczenia punktacji w kryterium cena:
an/ ab x 70 = ilość punktów
gdzie
- an - najniższa cena ofertowa, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
1 złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym etapie
badania i oceny ofert
- ab - cena oferty badanej
Przy ocenie oferty w kryterium zdolność techniczna i zawodowa jeżeli wśród usług,
o których mowa w pkt. 4.1. Zaproszenia Wykonawca wykaże, że wykonał program
ograniczania niskiej emisji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
obejmujący wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji poprzez wywiad
ankietowy wykonany w minimum 500 budynkach lub gospodarstwach
domowych lub punktach adresowych na obszarze miasta/gminy powyżej
35 000 mieszkańców to oferta Wykonawcy otrzyma:
- za 1 taki wykazany PONE dodatkowo 10 pkt.
- za 2 takich PONE dodatkowo 20 pkt.
- za 3 i więcej takich PONE oferta otrzyma dodatkowo 30 pkt.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 30 pkt.
Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych
w podanych wyżej kryteriach.
X = A + B
gdzie: X - łączna liczba uzyskanych punktów
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów ,,X")
Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę (która
uzyskała najwięcej punktów w kryterium ,,A"). Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają
one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - załącznik nr 1 do
Zaproszenia
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym
opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert.
Opakowanie musi zostać opatrzone: Oferta na realizację zadania pn. ,,Program
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tarnobrzega" lub podobnym napisem
dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do
Zamawiającego.
Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie
być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji
Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym
z zapisami niniejszego Zaproszenia.
Oferta powinna zawierać:
- wykaz usług zgodnie z zał. Nr 2 do Zaproszenia
- parafowany projekt umowy - zał. Nr 3 do Zaproszenia
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 4 ust.l
Zaproszenia (dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Oferenta).
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.tarnobrzeg.eobip.pl lub przekazana wykonawcom
zaproszonym do składania ofert najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.
9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie
wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Kontakt:
Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, pok. nr 8
i 21 lub telefonicznie pod numerem tel. 15 81 81 246 i 15 81 81 223
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Jolanta Hyla - inspektor Wydział Środowiska i Rolnictwa
- Paulina Długoń - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.