Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek - Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
powiat: wrocławski
tel.: 71 390-72 22
or@katywroclawskie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kąty Wrocławskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Zapytanie ofertowe na kompleksowe zamówienia dostawy gazu ziemnego na potrzeby grzewcze budynu Urzedu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na kompleksową dostawę oraz usługi przesyłowe gazu ziemnego wysokometanowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego:
Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 50-080 Kąty Wrocławskie.
b. Paliwo zostanie wykorzystane w jednym punkcie poboru do ogrzania budynku urzędu, siedziby Zamawiającego.
c. Typ odbiornika gazu: dwa kotły gazowe c.o. o mocy 125 kW każdy, łączna moc odbiorników 250kW.
d. Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C 04750 grupa E. Gaz niskiego ciśnienia.
e. Prognozowany pobór gazu w okresie trwania umowy wynosi 265 000 kWh (24 152,39 m3 dla przyjętego przeliczenia 1m3 = 10,972 kWh). Na potrzeby przygotowania oferty szacunkowe zapotrzebowanie określa się na 265 000 kWh.
f. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe zostało oszacowane na podstawie zużycia gazu w okresie listopad 2017 - październik 2018r. Należy założyć możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zużycia gazu w okresie trwania umowy o 20%. Miesięczne zapotrzebowanie kształtowało się następująco:
1. Listopad 2017 -33 957kWh
2 Grudzień 2017 - 40 935 kWh
3. Styczeń 2018 - 47 910 kWh
4. Luty 2018 - 54 698 kWh
5. Marzec 2018 - 53 397 kWh
6. Kwiecień 2018 - 13 376 kWh
7. Maj 2018 -0 kWh
8. Czerwiec 2018 - 0 kWh
9. Lipiec 2018 - 0 kWh
10. Sierpień 2018 - 0 kWh
11. Wrzesień 2018 - 0 kWh
12. Październik 2018 - 21 355 kWh
g. Szacunkowe zapotrzebowanie służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy.
h. Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej minimalny dobowy pobór paliwa gazowego wynosi 149,88 m3/doba, a maksymalny dobowy pobór 499,6 m3/doba. Minimalny godzinowy pobór wynosi 7,5 m3/godzina, a maksymalny 25 m3/doba.
i. Grupa taryfowa wg. obecnego dostawcy BW-5, moc zamówiona 274 kWh/h.
j. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.

Dokument nr: OR.2512.2.2018/2

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferta powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego or@katywroclawskie.pl do dnia 7.12.2018r. do godz. 11.00.
2. O wyniku oceny ofert oferenci powiadomieni zostaną drogą mailową. Wynik zostanie zamieszczony na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce Informacje -> Ogłoszenia
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do Wykonawców zajmujących się dystrybucją
i handlem paliwami gazowymi oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.katywroclawskie.pl/ w zakładce Informacje -> Ogłoszenia

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wymagania:
Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
a. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
b. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
c. Stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem:
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, co nie będzie stanowiło istotnych zmian umowy.
- w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia
w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie, Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy.
O wszystkich zmianach cen Wykonawca powiadomi Zamawiającego.
d. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania (daty wpływu) przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:
uprawnienia do wykonywania działalności z gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
uprawnienia do wykonywania działalności z gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego,
podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego, tj. adres siedziby Zamawiającego,
potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
- wypełniona oferta (załącznik nr 1),
- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2),
- zaakceptowane wzór umowy (załącznik nr 3),
- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia,
- notarialnie poświadczone kserokopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 (na etapie składania ofert wystarczy, że Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z pkt. 6 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
Inne informacje:
a. Zamawiający udostępni Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu ziemnego oraz upoważni go do wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej sprzedaży gazu. Dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną przekazane Wykonawcy po wybraniu najkorzystniejszej oferty.
b. Obiekt, do którego będzie dostarczany gaz jest przyłączony do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
c. Obecnym sprzedawcą gazu jest PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych oraz rozliczenia przez fakturę wystawioną na koniec roku.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta:
- musi zawierać cenę oferty uwzględniającą wszystkie koszty,
- musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, w którym należy podać ceny jednostkowe netto z dokładnością do 5 miejsc po przecinku,
- powinna być opatrzona pieczątką firmową,
- powinna posiadać datę sporządzenia,
- powinna zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- powinna być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
OCENA OFERT.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - cena 100%
INFORMACJA DODATKOWA.
1. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedną ważną ofertę, lub ponowienia zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Krysmalski tel.: 71 390-72 22,
e-mail: or@katywroclawskie.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.