Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa pastuchów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa pastuchów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
powiat: Kraków
12 61-98-120, 12 61-98-121 fax: 12 61-98-122
sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony
mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie oraz zestawów pastuchów
elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez wilki.
Zamówienie zostało podzielone na 2 Części.
I Część zamówienia: dostawa zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony
mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie.
Zakładana ilość zestawów: ok. 9.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/ zmniejszenia ilości o 2 zestawy.
Każdy z zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami
wyrządzanymi przez niedźwiedzie musi składać się z:
1) elektryzatora akumulatorowego (skrzynkowy z miejscem na akumulator oraz
miejscem na podpięcie panelu solarnego), nie mniej niż 5 J, energia wyjściowa
min. 10000 V - 1 szt.,
2) akumulatora 12V/62Ah- 1 szt.,
3) panelu słonecznego (solar) z regulatorem napięcia, min 25 W - 1 szt.,
4) szpuli z 500 metrami drutu oc. o grubości minimum 2 mm 1 szt.
5) izolatorów okrągłych do drewna fi6 -100 szt.,
6) izolatorów narożnych/początkowy do drutu - 20 szt.,
7) izolatorów bramowych - 8 szt.,
8) uchwytów izolacyjnych 3-kołnierzowych - 4 szt.,
9) kontrolera napięcia 10kV -1 szt.,
10) bolca uziemiającego dużego -1 szt.,
11) odgromnika - 1 szt.,
II Część zamówienia: dostawa zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony
mienia przed szkodami wyrządzanymi przez wilki.
Zakładana ilość zestawów: ok. 14.
Zamawiający zastrzega sobie możliowść zwiększenia/ zmiejszenia ilości o 2 zestawy.
Każdy z zestawów pastuchów elektrycznych w celu ochrony mienia przed szkodami
wyrządzanymi przez wilki musi składać się z:
1) elektryzatora akumulatorowego (skrzynkowy z miejscem na akumulator oraz
miejscem na podpięcie panelu solarnego) - nie mniej niż 5 J - 1 szt.,
2) akumulatora 12V/62 Ah- 1 szt.,
3) panelu słonecznego (solar) z regulatorem napięcia, min. 25 W - 1 szt.,
4) szpuli z taśmą białą 20/200m o oporności mniej szej niż 1,212/m - 10 szt.,
5) słupków z polipropylenu o wysokości całkowitej ponad 150cm z co najmniej 5
uchwytami do zamocowania taśmy - 100 szt.,
6) łączników do taśmy o szerokości 15/20 - 30 szt.
7) łącznika do taśmy (pojedynczy) - 1 szt.,
8) izolatorów bramowych - 10 szt.,
9) bolca uziemiającego dużego -1 szt.,
10) odgromnika - 1 szt.,
11) uchwytów izolacyjnych 3-kołnierzowych - 5 szt.
12) kontrolera napięcia 10 kV-1 szt.,
13) izolatorów narożnych do taśmy - 20 szt.,
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z Części zamówienia kwotę
ok. 30 000,00 zł brutto.
Dokładna ilość dostarczanych zestawów ( urządzeń) wynikać będzie z ceny jednostkowej
brutto za dany zestaw i kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

CPV: 31700000-3

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć:
> osobiście w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie,
ul. Mogilska 25,31-542 Kraków, pokój nr 912 (IX piętro), albo
> za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Krakowie, ul. Mogilska 25,31-542 Kraków, albo
> faksem pod nr 12 61 98 122, albo
> drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
- do dnia 5 grudnia 2018 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2018 r.

Wymagania:
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby
Zamawiającego - Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 3,
33-340 Stary Sącz, w dni robocze, w godzinach między 8.00 a 15.00.
2) Termin dostawy urządzeń zostanie uzgodniony telefonicznie lub mailowo
z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w umowie.
3) Dostarczone urządzenia będą opakowane, a opakowania będą opisane co do ich
zawartości oraz oznakowane zgodnie z wymogami prawnymi w tym zakresie.
4) Sprzedający dołączy do urządzeń sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji
urządzeń.
Sposób przygotowania oferty.
1) Wykonawca może składać ofertę na jedną łub obie Części zamówienia.
2) Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4) Oferta musi być przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej
treści. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w formie elektronicznej
- w postaci skanu podpisanego dokumentu przesłanego na adres e-mail podany
w pkt VI.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
6) Oferowana cena powinna być wyrażona w polskich złotych i zawierać podatek
od towarów i usług (brutto). Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty ująć
wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia i warunków określonych w projekcie umowy, w tym koszty dostawy
urządzeń do siedziby Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie
ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium, którym Zamawiający będzie się posługiwać przy wyborze najkorzystniejszej
oferty, w obu Częściach zamówienia - cena (100%). Oferta z najniższą ceną jednostkową
brutto zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
W ofercie na daną Część zamówienia należy podać cenę brutto (zawierającą VAT) :
Część I - za 1 komplet pastucha elektrycznego w celu ochrony mienia przed szkodami
wyrządzonymi przez niedźwiedzie
Część II- za 1 komplet pastucha elektrycznego w celu ochrony mienia przed szkodami
wyrządzonymi przez wilki
Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie będzie podlegała
negocjacjom.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Inne istotne informacje:
1) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie obu Części zamówienia
zamówienia na kwotę max 60 000,00 zł brutto.
2) Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki:
a) pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów,
w tym rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie; w takim przypadku
za właściwa, oferowana przez Wykonawce Zamawiający uzna cenę wpisana
słownie.
b) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
treści złożonej oferty oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia ofert otrzymanych
po terminie składania ofert.

Kontakt:
Pytania dotyczące niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail:
tomasz.cieply.krakow@rdos-gov.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.