Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
powiat: namysłowski
tel. /77/ 4190 349
adriana.rzeczkowska@namyslow.eu
Województwo: opolskie
Miasto: Namysłów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Kilińskiego w Namysłowie
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Kilińskiego
i Baczyńskiego w Namysłowie
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Wykonanie koryta na szerokości chodników i pod ławę betonową,
2) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego granitowego,
4) Wykonanie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej,
5) Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża,
6) Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego brunatnego,
7) Humusowanie poboczy i pasa zieleni z obsianiem.
8) Zagospodarowanie, uprzątnięcie terenu robót.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami), ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016 poz. 1570), rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr. 63, poz. 735) oraz wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego,
obowiązującymi standardami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w ruchu drogowym oraz
szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót.
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty.
Gwarancja
Na roboty objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy,
licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 04.12.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (pokój nr 12A) lub elektronicznie
na adres e-mail adriana.rzeczkowska@namyslow.eu
O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - do dnia 17.12.2018 r.

Wymagania:
3. Kryteria oceny oferty:
Cena - 100%
Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2
2) oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy;
3) ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy napisać ,,OFERTA NA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU UL. KILIŃSKIEGO - UL. BACZYŃSKIEGO", bądź
wysłać elektronicznie na adres e-mail adriana.rzeczkowska@namyslow.eu, a w tytule
wiadomości należy wpisać ,,OFERTA NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU UL.
KILIŃSKIEGO - UL. BACZYŃSKIEGO"
5. Istotne warunki zamówienia:
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez
wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość
środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktów:
Adriana Rzeczkowska - tel. /77/ 4190 349, Urząd Miejski, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100
Namysłów, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, w godz. 8:00-16:00
w poniedziałki oraz w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.