Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywny zakup i dostawy artykułów sanitarno - hydraulicznych

Przedmiot:

Sukcesywny zakup i dostawy artykułów sanitarno - hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
zamowienia@wspr.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywny zakup i dostawy artykułów sanitarno - hydraulicznych
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Sukcesywne zakupy i dostawy artykułów sanitarno - hydraulicznych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, zlokalizowanej przy ulicy 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: SAP.225-75.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r. o godz. 10.15 w Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju nr 9.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie skanu drogą mailową lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego zamowienia@wspr.olsztyn.pl

lub: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn, SEKRETARIAT do 07.12.2018 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty na jaką została zawarta umowa, jeżeli nastąpi to wcześniej.

Wymagania:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryterium oceny ofert: Kryterium najniższej ceny brutto.

IV. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz dołączy do oferty dokumenty wymagane w pkt.VI pkt 6.6.

V. .Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI. Opis sposobu przygotowywania oferty:

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.

6.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.4. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. koszty dostawy, transportu, rozładunku i inne), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać określone ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265), oraz obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934) wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej.

6.5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie skanu lub formie pisemnej (oferta Wykonawca) sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 2 - Formularz Cenowy (oferta Wykonawcy). Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

6.6. Wraz z ofertą winny być złożone w formie skanu - inne dokumenty:

6.6.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

6.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców.

6.6.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

6.6.3.1 podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

6.6.3.2 osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

6.6.3.3 działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6.3.1 oraz 6.6.3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej jako załącznik do e-mail.

6.9. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.

6.10. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

6.11. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.

6.12. Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: zamowienia@wspr.olsztyn.pl lub w formie pisemnej za pośrednictwem posłańca lub osobiście.

Oferta przesłana w formie skanu drogą mailową powinna być opisana w temacie wiadomości:

OFERTA - dot. SAP.225-75.2018

Oferta złożona w formie pisemnej:

Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B, 10-602 Olsztyn

oraz opisana:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz nr faksu/lub adres mailowy

OFERTA

SAP.225-75.2018 ,,Sukcesywne zakupy i dostawy artykułów sanitarno - hydraulicznych"

Nie otwierać przed dniem .................. r. do godziny ................

6.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę.

6.14. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu
w formie skanu pisma drogą mailową lub w formie pisemnej - przed upływem terminu składania ofert.

a) w formie mailowej: Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Pisma oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w temacie ,,Wycofanie" zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo oznaczone ,,Zmiana" zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

b) w formie pisemnej: Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone ,,Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania oferty. Koperty oznaczone ,,Zmiana" zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

6.15. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 419) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w temacie wiadomości ,,tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Kontakt:
Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: zamowienia@wspr.olsztyn.pl lub faksem: 89 537 38 10, adres: 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B, 10-602 Olsztyn).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.