Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 9A
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel.: 87 615 49 49, fax: 87 615 01 85
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: nie żąda się
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa:
1) sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Rożyńsk Wlk. - Główka - węzeł W22-P45 o długości sieci wodociągowej 733,00 m - śr. zewnętrznej 160 mm i przyłącza wodociągowego o długości 5 m - śr. zewnętrznej 40 mm

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla powyższego zadania inwestycyjnego, określony został w PZT - załącznik nr 6, przedmiarze robót - załączniki nr 7 stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

2) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Niedrzwica o długości sieci wodociągowej 427,5 m w tym o średnicy 160 mm - 298 m, a o średnicy 90 mm - 129,5 m oraz przyłącze wodociągowe o długości 28 m średnicy 40 mm
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla powyższego zadania, określony określony został w PZT - załącznik nr 8, przedmiarze robót - załączniki nr 9 stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę

Zamawiający proponuje aby potencjalni Wykonawcy zapoznali się z miejscem budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do:
-zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia,
-wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
-ustanowienia kierownika robót budowlanych,
-organizacji i zagospodarowania placu budowy m.in. utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej, dozoru budowy, wywozu nieczystości itp.),
-utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenia stanu pierwotnego dróg, dojazdów oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,
-uporządkowania terenu po zakończeniu robót itp.,
-ponoszenia opłat administracyjnych w tym opłat za media, zajęcie pasa drogowego (zabezpieczenie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.).

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych. Jeżeli w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego wskazane są znaki towarowe, patenty, technologie lub źródła pochodzenia materiałów służących do realizacji przedmiotu zamówienia - wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą ,,lub równoważne" o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, a Wykonawca w takiej sytuacji może zastosować rozwiązania równoważne. Obowiązek ewentualnego udowodnienia porównywalności cech jakościowych proponowanych do zastosowania rozwiązań równoważnych ciąży na Wykonawcy.
Podstawą porównania będą parametry jakościowe określone w polskich normach, atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, itp.

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w biurze Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap nie później niż do dnia 07.12.2018 r. r. do godz. 10.00
2. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwierane.

Miejsce i termin realizacji:
III. 4. Termin wykonania zamówienia

31.12.2018 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Informacje o podwykonawcach.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca ma obowiązek wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na etapie składania ofert, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takiej sytuacji wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział III
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

III.1. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca ma prawo złożyć po jednej ofercie dla każdej części.
4. Oferta stanowi wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami, oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca składający ofertę winien w formularzu ofertowym oznaczyć do której lub których części dotyczy składana oferta.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, ale ich treści muszą być zgodne z formularzami załączonymi do specyfikacji.
6. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale III pkt. III.3. SIWZ.
7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być czytelna, poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były podpisane, ponumerowane i zszyte (np. zbindowane) w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz adresem zamawiającego:
PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Gen. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap, a także posiadać dodatkowe oznaczenie tj.: ,,Budowa sieci Główka i Niedrzwica ", Nie otwierać przed 07.12.2018r. godz. 10.15.
11. Oferty złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania.
12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zwierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być oddzielone od pozostałych dokumentów znajdujących się w składanej ofercie poprzez ich umieszczenie w odrębnym opakowaniu, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa".
Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
14. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca.
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych ,,ZMIANY".
17. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert (wg takich samych zasad jak przy wprowadzaniu zmian i poprawek) z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE".
18. Wszystkie dokumenty stanowiące i tworzące ofertę winny być wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli jakaś część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy, wpisują oni zwrot ,,nie dotyczy".
19. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie z ww. Instrukcją dla wykonawców oraz spełniać dodatkowe wymagania:
a) wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
b) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
c) pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą przez podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
f) Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu będą jawne i podlegały będą udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
g) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
h) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

III.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.1. wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dwie roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia, przy czym za takie roboty Zamawiający uzna: roboty w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i/ lub sieci wodociągowej o wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto każda.

1.2. osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, wskazanymi poniżej, a które predestynowane będą do pełnienia następujących funkcji:
-Kierownik budowy (kierownik robót sanitarnych)
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;

Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 65) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze. zm.)

1.3. sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w Rozdziale III, pkt. III.3, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określone w Rozdziale III, pkt. III.2 niniejszego zapytania ofertowego, może wykazać jeden lub wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie
3. W celu potwierdzenia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w Rozdziale III, pkt. III.2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
3.1. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
b) zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

III.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - przedstawiony na załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - przedstawione na załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego
Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III. 5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. (tożsamy dla wszystkich części zamówienia)

a) Cena za wykonanie zamówienia - 90%
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 90 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 90 pkt
b) Gwarancja - 10%

Oferta o najdłuższym okresie gwarancji uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:

Gwarancja oferowana
Gwarancja = ------------------------------------------------------- x 10 pkt
Gwarancja maksymalna (tj.: 60 miesięcy)

Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego - 36 miesięcy
Najdłuższy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego, a który będzie uwzględniany przy ocenie ofert - 60 miesięcy
UWAGA!
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, krótszego niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, dłuższego niż 60 miesięcy, oferta w tym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów - otrzyma 10 pkt.
Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty, które stanowić będą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert.

III. 6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Wynagrodzenie ryczałtowe - cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, wynikające z dokumentacji technicznej, ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz koszty związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowaniem placu budowy, ustanowieniem kierownika robót budowlanych, obsługą geodezyjną, (m.in. wytyczenie w terenie i inwentaryzacja powykonawcza), zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu i innymi opłatami związanymi z realizacją robót budowlanych oraz wszelkimi niezbędnymi opłatami z tytułu zajęcia pasa drogowego).
3. Zamawiający wnosi aby wszelkie błędy ujawnione w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót Wykonawca zgłosił Zamawiającemu w terminie określonym w punkcie III.11 zapytania ofertowego (udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego).
4. Do wartości netto zamówienia określonej w ww. sposób należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej przepisami.
5. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
7. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości ceny, wszelkie upusty cenowe proponowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie ofertowej.
8. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
III. 7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

W realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza się rozliczenia pieniężna w PLN.

III. 8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

III. 9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 110 ze zm.)
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP S.A. O/1 Gołdap 31 1020 4724 0000 3602 0045 9008
z podaniem tytułu wpłaty: zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ,,Budowa sieci"
7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do wypłaty na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania, kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
9. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
11. Kwota, o której mowa w ppkt. 10, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
12. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).
III.11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego oraz oświadczenie, czy zamierza się zwoływać zebranie Wykonawców.

1. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania,
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
4. Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: pwik@pwik.goldap.pl
5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.goldap.pl
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania ze wszystkimi Wykonawcami w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących zapytania ofertowego,
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego, a dokonaną zmianę jego treści Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.pwik.goldap.pl.
8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.pwik.goldap.pl.

III.12. Termin związania ofertą.
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

III.13. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert, otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i okresu gwarancji zawartych w ofertach,
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
-kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
-firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
-ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach;
5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona.

III.14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale III, pkt. III.3 niniejszego zapytania ofertowego
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie, winny być składane na adres: PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi, ul. Gen. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: pwik@pwik.goldap.pl
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, www.pwik.goldap.pl.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
-mgr inż. Krzysztof Polakowski - Kierownik Ujęć Wody

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.