Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
460z dziś
3166z ostatnich 7 dni
8287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła,...

Przedmiot:

Dostawa zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiących część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GÓR-STAL Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 11
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
600001890
tj@gor-stal.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152945
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018/3.2.1 z dnia: 30 listopada 2018 r. na dostawę zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiących część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowych zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiące integralną część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych.
Cel zamówienia
Dostawa fabrycznie nowych zbiorników, stanowiących element linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, fabrycznie nowych zbiorników z mieszadłami mechanicznymi do poliolu i zbiornik MDI bez mieszadła, stanowiące integralną część linii technologicznej do produkcji płyt warstwowych.
ZBIORNIK PIONOWY NA POLIOL 2 SZT
PARAMETRY:
? Zbiornik ma stać na 3 nogach,
? średnica 1600mm wysokość dennicy nad posadzką 500mm, pojemność robocza 8m3,
? maksymalna wysokość wraz z mieszadłem 5800mm,
? Kolor RAL 6029
KROĆCE:
? dennica górna : 2 x DN 65 + 3 x DN 50 + centralnie zamontowane mieszadło mechaniczne,
? powierzchnia boczna na dole zbiornika: 1 x DN 50 i 1 x 1'' (gwint wewnętrzny ) do tego właz DN 600 1500 mm od poziomu
? dennica dolna: 1 x DN80 kryza pozioma jak najkrótsza (ok 80 mm )umieszczona w osi zbiornika w najniższym punkcie bez kołnierza w środku.
? Mieszadło mechaniczne zapewniające skuteczne mieszanie cieczy o lepkości do 1000 - 5000mPaS
ZBIORNIK NA IZO (IZOCYJANIN MDI) 1 SZT.
PARAMETRY:
? Zbiornik ma stać na 3 nogach,
? średnica 1600mm wysokość dennicy nad posadzką 500mm, pojemność robocza 8m3,
? maksymalna wysokość wraz z mieszadłem 5800mm,
? Kolor RAL 2008
KROĆCE:
? dennica górna: 2 x DN 65 + 3 x DN 50 + króciec w osi zbiornika DN 80
? powierzchnia boczna na dole zbiornika: 1 x DN 50 + 1 x 1'' (gwint wewnętrzny ) + właz DN 600 - 1500 mm od poziomu
? dennica dolna: 1 x DN80 kryza pozioma jak najkrótsza ( ok 80 mm ) umieszczona w osi zbiornika w najniższym punkcie bez kołnierza w środku.
Każdy zbiornik ma być wykonany według dokumentacji technicznej DIN 6618 i posiadać paszport techniczny odpowiadający ich specyfikacji technicznej, który zawiera:
1) Dane ogólne:
2) Specyfikacja techniczna:
3) Zestawienie materiałów zastosowanych do budowy elementów zbiornika:
4) Wyniki próby ciśnieniowej zbiornika:
5) Wyniki badań i pomiarów zbiornika:
6) Poświadczenie wytwórcy:
7) Karta gwarancyjna:
8) Rysunek zbiornika:
9) Ogólna instrukcja eksploatacji zbiornika:
ZAKRES DOSTAWY
a) urządzenie ma zostać dostarczone na terenie Małopolski na adres wskazany przez Zamawiającego w umowie z Wykonawcą.
b) należy załączyć teczkę z informacjami dotyczącą instrukcji podnoszenia zbiornika i wytyczne transportu i posadowienia zbiornika dla zbiorników podziemnych lub ogólną instrukcję dla zbiorników naziemnych.
c) wraz z dostawą wymagana wszelka dokumentacja techniczna pozwalająca odebrać zbiornik przez UDT
Szczegółowe warunki współpracy zawarte są w załączniku nr 4 - wzór umowy.

CPV: 44611000-6

Dokument nr: 1152945, 7/2018/3.2.1

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 07-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: tj@gor-stal.pl lub pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem GÓR-STAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Gorlice
Harmonogram realizacji zamówienia
Od podpisania umowy z Wykonawcą do 31.01.2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
? posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
? posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
? znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Dodatkowe warunki:
Ponadto, Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy, zbieżne z przedmiotem zamówienia w tym co najmniej jedną dostawę na zbiorniki dla substancji takich jak w przedmiotowym zamówieniu. W celu spełnienia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć co najmniej 3 referencji i/lub faktur i/lub protokołów odbioru w formie skanu podpisanego za zgodność z oryginałem, poświadczających prawidłowe wykonanie dostaw.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu prosimy
o wypełnienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Wartość zamówienia netto (w PLN) - 60%,
2. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (w ilości dni kalendarzowych od podpisania umowy z Zamawiającym) - 30%,
3. Termin obowiązywania gwarancji liczony od dostarczenia przedmiotu zamówienia (liczba miesięcy) - 10%, (Zamawiający zastrzega, że minimalny termin gwarancji to 24 miesiące)
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia netto będzie wyliczana według wzoru:
(C min: C n) x 100 x 60%
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n - wartość zamówienia netto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt
Ad. 2) Wartość punktowa kryterium termin dostarczenia przedmiotu zamówienia będzie wyliczana według wzoru:
(D min: D n) x 100 x 30%
gdzie:
D min - najkrótszy termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych
D n - termin realizacji ocenianej oferty
gdzie 1 % =1 pkt
Do obliczenie wartości kryterium, zastosowana zostanie suma terminów dostarczenia każdego z rodzajów wózków widłowych z pkt. 1-4. Przy czym każdy z rodzajów wózków, może zostać dostarczony w różnym terminie.
Ad. 3) Wartość punktowa kryterium termin obowiązywania gwarancji będzie wyliczana według wzoru:
(T n/T max) x 100 x 10%
gdzie:
T max - najdłuższy termin obowiązywania gwarancji spośród ofert nieodrzuconych
T n - termin obowiązywania gwarancji ocenianej oferty
gdzie 1 % =1 pkt
Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = C + D + T
gdzie:
O - ostateczna ocena oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium wartość zamówienia,
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostarczenia,
T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin obowiązywania gwarancji.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym GÓR-STAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice, NIP:738-194-51-54, REGON: 852-712-117. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3 niniejszej oferty.
3. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym
nr 7/2018/3.2.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
4. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
5. Złożą ofertę po wskazanym terminie.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GÓR-STAL SP. Z O. O.
Adres
Przemysłowa 11
38-300 Gorlice
małopolskie , gorlicki
Numer telefonu
18 353 98 00
Fax
18 353 98 00
NIP
7381945154
Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac B+R polegające na uruchomieniu produkcji ekologicznej płyty warstwowej cechującej się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz wysoką odpornością ogniową.
Numer projektu
POIR.03.02.01-12-0008/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tadeusz Jurczak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600001890

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.