Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup sprzętu telekomunikacyjnego

Przedmiot:

Zakup sprzętu telekomunikacyjnego

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Ul. Dolna Wilda 80 A
61-501 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 8586100, fax: 61 8522224
kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Aparat telefoniczny stacjonarny w technologii VolP, kompatybilny z centralą telefoniczną
PANASONIC KX-NSX2000 zainstalowaną w budynku ZJS w Poznaniu, która ma
zaimplementowaną licencję do aparatów telefonicznych KX-NT 3xx/5xx lub równoważny,
w ilości: 150 szt.
2. Aparat telefoniczny stacjonarny systemowy/menadżerski w technologii VolP, kompatybilny
z centralą telefoniczną PANASONIC KX-NSX2000 zainstalowaną w budynku ZJS w Poznaniu,
która ma zaimplementowaną licencję do aparatów telefonicznych KX-NT 3xx/5xx lub
równoważny, w ilości: 5 szt.
3. Kabel krosowy/Patchord UTP RJ45-RJ45 kat.6 o długości minimum 1,5 m - fabrycznie
konfekcjonowany przewód kat. 6A z wtykami RJ45 (8P8C), w ilości: 100 szt.
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Zaproszenia.
V. Zamawiający dopuszcza możliwość składania propozycji cenowych częściowych na części
zamówienia (zadania), z których:
1. część (zadanie) nr I obejmuje zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych w technologii
VolP, kompatybilnych z centralą telefoniczną PANASONIC KX-NSX2000 zainstalowaną
w budynku Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu, która ma zaimplementowaną licencję
do aparatów telefonicznych KX-NT 3xx/5xx lub równoważnego,
2. część (zadanie) nr II obejmuje zakup aparatów stacjonarnych systemowych/menadżerskich
w technologii VolP, kompatybilnych z centralą telefoniczną PANASONIC KX-NSX2000
zainstalowaną w budynku Zespołu Jednostek Skarbowych w Poznaniu, która ma
zaimplementowaną licencję do aparatów telefonicznych KX-NT 3xx/5xx lub równoważnego,
3. część (zadanie) nr III obejmuje zakup kabli krosowych/Patchord UTP RJ45-RJ45 kat.6
o długości minimum 1,5 m - fabrycznie konfekcjonowany przewód kat. 6A z wtykami RJ45
(8P8C).

Otwarcie ofert: 4) otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godzinie 8:00.

Składanie ofert:
Składanie propozycji cenowej
1) propozycję należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia,
2) na opakowaniu/kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy i zaadresować
do Zamawiającego na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Ul. Dolna Wilda 80 A
61-501 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
oraz oznakować następująco:
,,Propozycja cenowa na zakup sprzętu telekomunikacyjnego, nie otwierać przed 05.12.2018 r."
3) propozycje cenowe należy przesłać/składać do dnia 05.12.2018 r. do siedziby
Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia - 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia - Propozycja cenowa
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu (Zarządzenie nr 51/2017 Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2017 r.)
Podstawa prawna udzjelenia zamówienia - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2018, 1986 ze zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30
000 euro.
VI. Wykonawca może złożyć propozycję cenową na wszystkie części zamówienia lub tylko
na dowolnie przez siebie wybrane.
VIII. Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz Propozycji cenowej - z wykorzystaniem wzoru (załącznik
nr 2 do Zaproszenia).
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania propozycji cenowej lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
propozycji cenowej lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
X. Kryteria oceny propozycji cenowych
1) Wybór najkorzystniejszej Propozycji cenowej dokonany zostanie na podstawie poniższych
kryteriów:
Cena - waga kryterium 100%
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dalszych negocjacji w zakresie
udzjelenia zamówienia.
XI. Wybór propozycji cenowej do realizacji
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który przedstawi propozycję cenową
z najniższą ceną, spełniającą warunki określone przez Zamawiającego.

Kontakt:
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
W razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ill1.390000@mf.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.