Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
168z dziś
4144z ostatnich 7 dni
17108z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia...

Przedmiot:

,Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego"

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnowskie Góry
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
tel. (32) 39-33-855fax: (32)39-33-855
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla gminnych obiektów wymienionych niżej:
a) Budynek Urzędu Miejskiego ul. Rynek 4 - 2 miesięczny okres rozliczeniowy.
b) Budynek Urzędu Miejskiego Górnicza 1 - 2 miesięczny okres rozliczeniowy.
c) Budynek Urzędu Miejskiego ul. Sienkiewicza 2 - 2 miesięczny okres rozliczeniowy.
d) Fontanna przy ul. Kardynała Wyszyńskiego (Park Miejski) - 2 miesięczny okres rozliczeniowy.
e) Budynek gminny - Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielnicy Repty Śląskie ul. Długa 10 Tarnowskie Góry - 2 miesięczny okres rozliczeniowy.
f) Budynek gminny - Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielnicy Pniowiec ul. Druha Ignacego Sowy 4 Tarnowskie Góry - 2 miesięczny okres rozliczeniowy.
g) Budynek gminny - Ochotnicza Straż Pożarna ,,Florian" w Dzielnicy Strzybnica ul. Kościelna 85 Tarnowskie Góry - 2 miesięczny okres rozliczeniowy.
h) Syrena alarmowa przy ul. Janasa 9 - roczny okres rozliczeniowy.
i) Syrena alarmowa ul. Dąbrowskiego 7 - roczny okres rozliczeniowy.
j) Oświetlenie uliczne - 2 miesięczny okres rozliczeniowy.

Szczegółowy zakres świadczenia usługi został określony w załącznikach nr 2 i 2a do zaproszenia.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach określonych w art 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

Dokument nr: BZP. 271. 62 . 3 . 2018

Otwarcie ofert: 3. Termin przeprowadzenia negocjacji

Negocjacje zostaną przeprowadzone w dniu 07.12.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2, w pokoju nr 32. Przedmiotem negocjacji będą istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

od dnia 01.01.2019 r. na czas nieokreślony.

Wymagania:
2. Dokumenty, które winien przedstawić Wykonawca:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - stanowiący Załącznik nr 1 do zaproszenia lub elektroniczną wersję JEDZ (ESPD) dotyczącego przedmiotowego postępowania.

UWAGA: Informacje związane ze sporządzeniem JEDZ:
a) JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania JEDZ oraz pozostałych oświadczeń i dokumentów zawarte są w pkt 5 niniejszego zaproszenia,
b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć swój własny JEDZ wraz z odrębnym JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II sekcji C JEDZ odnoszące się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy,
c) w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy, należy przedstawić odrębny JEDZ dla każdego z biorących udział Wykonawców,
d) w przypadku wskazania w JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (należy jedynie wypełnić JEDZ w części II sekcję D),
e) w cz. II JEDZ:
- sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
f) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B, C za wyjątkiem:
- sekcja C, rubryka druga dotycząca wykluczenia Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
- sekcja C, rubryka trzecia dotycząca wykluczenia Wykonawcy związanego z poważnym wykroczeniem zawodowym,
- sekcja C, rubryka piąta związana z konfliktem interesów,
- sekcja C, rubryka siódma związana z istotnym nienależytym wykonaniem zamówienia (umowa o zamówienie została rozwiązana przed czasem),
oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 14 w odniesieniu do pkt 13 lit. a) oraz pkt 21- 22 ustawy),
g) cz. IV JEDZ nie wypełniać (wspomniana część odnosi się do kryteriów kwalifikacji, które to nie znajdują zastosowania w niniejszym postępowaniu),
h) cz. V JEDZ nie wypełniać (wspomniana część odnosi się do kryteriów selekcji, które to nie znajdują zastosowania w niniejszym postępowaniu),
i) Wersja elektroniczna JEDZ zamieszczona jest w folderze dotyczącym przedmiotowego postępowania. JEDZ należy zapisać, a następnie zaimportować na stronie internetowej https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl .

2) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia),
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia).

UWAGA!: W/w dokumenty i oświadczenia (w tym JEDZ) należy złożyć poprzez przesłanie elektroniczne najpóźniej przed podpisaniem umowy.
5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal - https://miniportal.uzp.gov.pl/ Formularza do komunikacji. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawca posługuje się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej, email bzp@um.tgory.pl.
4) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.