Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi do obsługi tramwajów i obsługi torowiska

Przedmiot:

Dostawa narzędzi do obsługi tramwajów i obsługi torowiska

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 46
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
T +48 957 287 800 F +48 957 287 801
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa nowych narzędzi do obsługi tramwajów typu 2015N i obsługi torowiska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach 5 pakietów:
? Pakiet nr 1 - Dostawa nowych narzędzi do warsztatu elektroników
? Pakiet nr 2 - Dostawa nowych narzędzi ślusarskich i budowlanych
? Pakiet nr 3 - Dostawa nowych narzędzi elektronicznych
? Pakiet nr 4 - Dostawa nowych narzędzi specjalistycznych
? Pakiet nr 5 - Dostawa nowych narzędzi-materiały BHP
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na Pakiet nr 1 lub Pakiet nr 2 lub Pakiet nr 3 lub Pakiet nr 4 lub Pakiet nr 5 oraz na wszystkie części zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert alternatywnych lub wariantowych.
7. Wspólny słownik CPV:
CPV 44510000-8 narzędzia

CPV: 44510000-8

Dokument nr: 899/2018/028_narzędzia

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o., ul. Kostrzyńska 46 - salka narad.

Specyfikacja:
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej: http://mzk-gorzow.com.pl/index.php/przetargi-publiczne-2.

Składanie ofert:
11. Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 r. godzina 11:00 - Sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018r. od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
5. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
? oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy wg załącznika nr 2 do SIWZ);
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, określające w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego wg załącznika nr 3 do SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy - z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
3) informacja o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229) wg załącznika nr 4 do SIWZ
Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1;
2) Pełnomocnictwa;
9. Sposób porozumiewania między zamawiającym a wykonawcą:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem. Zamawiający dopuszcza formę przesyłania dokumentów faxem, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia pisemnego.
10. Zapytania na zapisy SIWZ: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
14. Podpisanie umowy - Wykonawca uwzględniając istotne postanowienia umowy, określone w rozdziale 20 SIWZ określone przez Zamawiającego, sporządzi wzór umowy i załączy ją do oferty.
15. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (w przypadku gdy złożono 1 ofertę termin ustala Zamawiający).

Uwagi:
8. Kryteria dokonywania oceny: cena oferty - 90%, termin gwarancji 10%.
13. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.