Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Remont świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4,
56-320 Krośnice
powiat: milicki
tel. 71 38 46 026
kbien@ug.krosnice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Krośnice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV:
? 45111000-8 - Roboty rozbiórkowe
? 45262690-4 - Podłogi
? 45262520-2 - Roboty murowe
? 45000000-7 - Sufity podwieszane
2.1. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboradów o zakresie rzeczowym opisanym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

CPV: 45111000-8, 45262690-4, 45262520-2, 45000000-7

Dokument nr: RGPOŚiI.271.41.2018

Składanie ofert:
7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
? ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie umieścić napis: ,,Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboradów - dokończenie prac budowlanych".
? ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim;
? oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) wykonawcy;
? wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
? oferty należy składać osobiście, emailem na adres: kbien@ug.krosnice.pl (niezwłoczne potwierdzić ten fakt na piśmie) lub listownie (decyduje data wpływu do UG Krośnice) do dnia 5 grudnia 2018 r. do godziny 13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Krośnice pokój nr 17, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice;
? każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
2.2 Miejsce realizacji zamówienia:
Działka nr 86 AM 1 obręb Luboradów
2.3 Gwarancja - minimum 36 miesięcy.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Wymagania:
4. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT.
2) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, która obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisanym w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia. Przez cenę oferty rozumie się wartość ogółem oferty wskazanej w formularzu ofertowym ustaloną na podstawie: wartości wszystkich składników przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT obliczona na rzecz Zamawiającego i obowiązująca przez okres obowiązywania umowy.
3) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
5. Płatność:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w częściach przy czym zakładany do fakturowania zakres prac w grudniu 2018 roku do kwoty 25.000,00 zł, a pozostała kwota do dnia 30 kwietnia 2019 roku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur VAT.
2) Podstawą do wystawienia faktur VAT będą odpowiednio bezusterkowy protokół odbioru częściowego podpisany przez strony w grudnia 2018 roku i

bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez strony w kwietniu 2019 roku stwierdzające, że roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy zostały wykonane bez zastrzeżeń.
8. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
8.1. Formularz ofertowy o treści opisanej w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
8.2. Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącym element załącznika nr 1 do zapytania.

Uwagi:
6. Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
6.1. Kryterium wyboru:
Cena - waga 100%

Kontakt:
9. Bliższe informacje dostępne pod nr tel. 71 38 46 026 lub adresach e-mail: kbien@ug.krosnice.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.