Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
ul. Warzywna 1
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
tel. 42 215-97-72, faks 42 215-95-22
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Cedrowej i Owocowej w Pabianicach - zamówienie uzupełniające
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Cedrowej w Pabianicach. 2. Podstawowe parametry inwestycji: a) Kanał deszczowy z rur kanalizacyjnych PVC litych kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe o średnicy dn 315 mm klasy S, SDR 34 i sztywności obwodowej SN=8kN, o ściankach grubości 9,2 mm, łączonych kielichowo na uszczelkę elastromerową, o łącznej długości 50 mb. b) Studnie kanalizacji deszczowej (szt. 1) z kręgów betonowych dn 1 200 mm z prefabrykowanym dnem, szczelnymi przejściami przez ściany, łączonych za pomocą uszczelek gumowych i zapewniających pełną wodoszczelność. Studnie należy przykryć płytami na studziennymi i wyposażyć we włazy dn 600 typu ciężkiego D 400 wg PN-EN-124:2000. W kręgach muszą być osadzone stopnie złazowe żeliwne zgodnie z PN-EN-13101:2005 c) Studzienki deszczowe (szt. 2) dn 500 z typowych kręgów betonowych z osadnikami głębokości 1,3 m. Na studzienkach należy osadzić wpusty ściekowe żeliwne klasy D 400. Należy zastosować studzienki deszczowe z osadnikami i syfonami. d) Odejścia kanalizacji deszczowej (16 m). 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na która składają się: a) Dokumentacja techniczna - która stanowiła załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na podstawie którego udzielono zamówienia podstawowego, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - która stanowiła załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na podstawie którego udzielono zamówienia podstawowego, c) Przedmiar robót - załącznik nr 3 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Uwagi realizacyjne: a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ. c) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji materiały budowlane przed ich wbudowaniem. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania kruszyw dolomitowych lub granitowych. d) Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram robót. e) Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek. f) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na swój koszt projektów tymczasowej organizacji ruchu w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy oraz po zakończeniu prac do przywrócenia stanu pierwotnego. g) Zamawiający zabrania jakiegokolwiek składowania w miejscu realizacji prac uzyskanych w trakcie realizacji prac odpadów. h) Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji zamówienia, do prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający mieszkańcom oraz służbom ratowniczym, porządkowym i bezpieczeństwa publicznego dostęp do budynków położonych przy ulicy. i) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. j) Po protokolarnym wprowadzeniu na budowę, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do wykonywania robót w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy. Wykonawca zostanie powiadomiony o dacie i godzinie przekazania placu budowy telefonicznie, e-mailem lub faksem i jest zobowiązany stawić się na przekazanie. W przypadku niestawienia się Wykonawcy Zamawiający uzna teren budowy za przekazany. k) Wykonawca odpowiednio zabezpieczy miejsce prowadzenia robót zgodnie wykonanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska wszystkie niezbędne informacje o istniejącym uzbrojeniu w drogach przeznaczonych do remontu od zarządcy drogi oraz gestorów sieci. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zniszczonych w trakcie prowadzenia prac urządzeń podziemnych (włazy, zasuwy, hydranty, studnie telefoniczne, punkty osnowy geodezyjnej i.t.p.). l) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie przerwania robót (awaria sprzętu, niekorzystne warunki atmosferyczne). W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót termin zakończenia może zostać wydłużony o czas ich trwania. 6. Warunki finansowe rozliczeń: a). Zapłata nastąpi na podstawie jednorazowo wystawionej faktury, b). Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót, c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku), d). Zamawiający informuje, że przedstawiony przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Umowa zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania. 7. Kody CPV: 45.33.23.00-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich)

Dokument nr: 500287971-N-2018, 27/ZDM/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późniejszymi zmianami), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Cedrowej i Owocowej w Pabianicach. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Cedrowej i Owocowej w Pabianicach. W dniu 02.08.2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 598730-N-2018 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 11.09.2018 r. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,JONTEX" Piotr Jończyk, mającej swoją siedzibę w Dłutowie (95-081) Leszczyny Duże 30. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
P.H.U. ,,JONTEX" Piotr Jończyk, , Leszczyny Duże 30, 95-081, Dłutów, kraj/woj. łódzkie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.