Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa oraz montaż urządzenia i wyposażenia placu zabaw

Przedmiot:

Zakup i dostawa oraz montaż urządzenia i wyposażenia placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
powiat: legionowski
fax: 22 774 40 70
inwestycje@um.legionowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot przetargu

1. Zakup i dostawa oraz montaż urządzenia i wyposażenia placu zabaw na terenie Osiedla Sobieskiego w Legionowie przy ul. Wilanowskiej 3 i 5 na terenie części dz. ew. Nr 117, 118 i 55/9 w obr. 67, tj. :
a) urządzenia zabawowego - linarium,
b) nawierzchni bezpiecznej w strefie bezpieczeństwa linarium,
c) ogrodzenia placu zabaw z furtką i bramką wjazdową po uprzednim demontażu istniejącego ogrodzenia

2. Szczegółowy opis urządzenia i wyposażenia oraz warunki dostawy opisuje projekt zagospodarowania terenu i projekt umowy stanowiące integralną część warunków przetargu.

Dokument nr: WI.7013.29.2018

Otwarcie ofert: 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro II, pokój A 3.17 w dniu 07.12.2018r. o godzinie 12.30.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z Warunkami Przetargu.

Specyfikacja:
Sposób udostępniania szczegółowych warunków przetargu, w tym adres strony internetowej, na której zamieszczone będą te warunki: www.bip.legionowo.pl

Składanie ofert:
Termin składnia ofert upływa 07.12.2018r. o godz. 12.00
III. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. Termin składnia ofert upływa w dniu 07.12.2018r. o godzinie 12.00.

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: sześć tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (np.: dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, składający ofertę którzy spełniają warunki dotyczące:
o posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
o zrealizowania w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch dostaw obejmujących swoim zakresem dostawę i wbudowanie urządzeń/wyposażenia placów zabaw na łączną kwotę co najmniej 45.000zł brutto - za spełnienie tego warunku zamawiający uważa dostawy wykonane w sposób prawidłowy i terminowy, które zostały odebrane przez inwestora bezusterkowym protokołem odbioru końcowego lub potwierdzone referencjami ze wskazaniem daty i miejsca wbudowania urządzeń/wyposażenia.

2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w Dz. VI ust. 1.

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Dz. VI i VII.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

4. W toku oceny ofert zamawiający może występować do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienie dokumentów, niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
- oświadczenie o wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostawach urządzeń/wyposażenia placów zabaw wraz z montażem ze wskazaniem daty i miejsca wbudowania urządzeń/ potwierdzone protokołami odbioru bez usterek, z których wynika że dostawy wykonane zostały w sposób prawidłowy i terminowy lub referencjami.
IX. Oferta

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać:
1) wynagrodzenie brutto, w tym należny podatek VAT za czynności objęte przedmiotem przetargu,
2) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale VI i VII niniejszego ogłoszenia.

2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

3. Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej:

Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
o nazwę i adres zamawiającego (wydziału zamawiającego)
o nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
o napis:
,,Oferta na zakup, dostawę oraz montaż urządzenia i wyposażenia placu zabaw na terenie Osiedla Sobieskiego w Legionowie przy ul. Wilanowskiej 3 i 5 - na terenie części dz. ew. Nr 117, 118 i 55/9 w obr. 67 - znak sprawy WI.7013.29.2018"
oraz
Nie otwierać przed 07.12.2018r. godz. 1230.

X. Informacja o możliwości zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu w uzasadnionych przypadkach oraz przesłanek unieważnienia oraz informację o zamknięciu przetargu, o których mowa w postanowieniach § 6 ust. 17, 28 i 29 zarządzenia.

Wydział zamawiający może unieważnić przetarg bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi warunków przetargu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Wydział zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn.
Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

XI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy - nie dotyczy

XIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:
IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena - 100%

V. Termin związania ofertą

Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
XIV. Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
2) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie przetargu,

2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także Warunków Przetargu.

Kontakt:
1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z wykonawcami są:
Bożena Kowalczyk fax: 22 774 40 70, e-mail: inwestycje@um.legionowo.pl

2. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.