Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
180z dziś
3129z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sanitariatów w budynku

Przedmiot:

Remont sanitariatów w budynku

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
ul. Wyczółkowskiego 22
85-092 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
fax: 52-341-57-81, tel. 52-341-52-61 do 66
bydgoszcz@krus.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na remont sanitariatów w budynku PT Rypin.
Opis przedmiotu zamów ienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w budynku PT Rypin.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki gwarancji, warunki płatności oraz inne
szczegółowe wymagania Zamawiającego zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami i wymaganiami Zamawiającego.

Dokument nr: 0200-OAG.261.3.18.2018

Składanie ofert:
ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2018 roku do godz. 13:00,
otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 405 (sala
konferencyjna) w dniu 05.12.2018 r. o godzinie 13:15.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonywania zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do 27.12.2018r.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium wyboru oferty jest cena. Znaczenie kryterium wyboru oferty - cena 100 %.
2) Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spośród ważnych ofert.
Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z opisem ,,OFERTA NA
REMONT PT RYPIN" osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat, pok. 803) lub za
pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego podany w nagłówku,
3) oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie,
4) do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty,
b) parafowany projekt umowy
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
7. Projekt umowy stanow i załącznik do niniejszego ogłoszenia.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Sposób przygotowania i oceny ofert:
1) Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania wszystkich prac związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych (w tym
podatki) oraz rabaty i upusty, których Wykonawca zamierza udzielić. Zamawiający nie będzie
ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji zamówienia.
3) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów obciążają Wykonawcę
zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
4) Stawki będące podstawą wyliczenia ceny oferty powinny być określone jednoznacznie.
Nie dopuszcza się stawek warunkowych.
5) Każdy z Wykonawców ma prawo złożyć jedną ofertę.
6) Zamawiający w celu wyboru oferty dokona oceny ofert według kryteriów oceny ofert,
następnie zbada, czy oferta oceniona najkorzystniej spełnia wymagania Zamawiającego.
W przypadku odrzucenia oferty ocenianej jako najkorzystniejsza Zamawiający powtórzy
procedurę oceny dla kolejnej oferty w rankingu.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia Wymaganych
dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w wyznaczonym
terminie.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy jest niezgodna z treścią
ogłoszenia, nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
10) Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu oraz terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.