Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu technicznego budynków

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu technicznego budynków

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Starym Polu
ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
powiat: malborski
tel.: 55 271-35-32
ug@starepole.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Stare Pole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego - rocznego oraz
pięcioletniego - budynków zarządzanych przez Gminę Stare Pole, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt
1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.).
III. Wykaz obiektów budowlanych:
1. Budynek Urzędu Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole
2. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej znajdujący się w miejscowości Ząbrowo,
3. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej w miejscowości
Kaczynos 14/1,
4. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej w miejscowości
Kaczynos Kolonia 7,
5. Budynek mieszkalny wielorodzinny w miej scowości Królewo 3 8 (własność Gminy:
jeden lokal mieszkalny, znajdujący się na poddaszu budynku).
V. Zakres prac obejmuje:
1. Kontrolę okresową - roczną, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);
2. Kontrolę okresową - pięcioletnią, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie
instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Dokument nr: RGR.271.3.2018

Składanie ofert:
VIII. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. do godz. 12;00 w formie pisemnej
na druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Dopuszcza się złożenie oferty:
1. Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Pole w zamkniętej kopercie,
2. Pisemnie na adres: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220
Stare Pole w zamkniętej kopercie.
Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób:
Oferta na zadanie:
Wykonanie przeglądu technicznego budynków - rocznego oraz pięcioletniego - zgodnie
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia:
Przekazanie protokołów nastąpi do 31.12.2018 r.

Wymagania:
IV. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:
1. Ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 ze zm.)
2. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.
VI. Warunki realizacji:
1. Przeglądy powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie
z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kontrole powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia
budowlane o odpowiedniej specjalności. W celu potwierdzenia spełnienia ww.
warunku Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty następujące dokumenty:
o uprawnienia budowlane branży konstrukcyjno -budowlanej lub
architektonicznej potwierdzające możliwość realizacji usługi wynikające
z art. 62 ust.4, 5, 6 ustawy Prawo budowlane -należy dołączyć kserokopie
posiadanych uprawnień.
3. Dokumentacja z przeglądów powinna być wykonana po jednym egzemplarzu
protokołu na każdy obiekt budowalny wraz wersją elektroniczną na płycie CD.
Oferta musi zawierać:
1. Pieczątkę firmową, datę sporządzenia, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu,
adres e-mail., numer NIP, czytelny podpis uprawnionej osoby Oferenta.
2. Wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
3. Kopię dokumentów uprawniających do wykonania przeglądów.
X. Termin i warunki płatności:
Jednorazowo, po zaakceptowaniu protokołów i złożeniu faktury w terminie 14 dni od
otrzymania.
XI. Pozostałe informacje:
1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie do podpisania zlecenia z Zamawiającym.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania zlecenia zostanie przekazana telefonicznie
lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Ważność oferty: 30 dni od dnia złożenia.
5. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z wykonania ww. przeglądów bez
podania jej przyczyny.

Uwagi:
IX. Kryteria stosowane przy wyborze naj korzystniejszej oferty:
1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się cenę brutto 100%.
2. Cenę należy podać wyodrębniając: cenę netto, stawkę i wartość podatku VAT
i cenę brutto (z VAT).
3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane
z wykonaniem zamówienia.
4. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty kompletne, spełniające wymagania
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków
zostaną odrzucone.

Kontakt:
XII. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
Anna Droździel, tel. 55 271 35 33 w.45,
e-mail.: a.drozdziel@starepole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.