Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
141z dziś
3090z ostatnich 7 dni
14742z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Podanin,
Podanin 65,
64-800 Chodzież
powiat: chodzieski
tel.: 67 281 07 81, 67 282 98 97 , fax: 067 281 07 85,
podanin@pila.lasy.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Chodzież
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
o udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem cenowym o cenę wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w obiektach stanowiących własność Nadleśnictwa Podanin.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj.: [...] co najmniej raz na 5 lat [...] kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów [...], w obiektach będących własnością Nadleśnictwa Podanin.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
? Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku, tj.: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;
? Oględziny instalacji odgromowej, tj.: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów;
? 5-cio letnie pomiary elektryczne:
ü skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowania lub inaczej impedancji pętli zwarcia);
ü rezystancji izolacji obwodów I-fazowych;
ü rezystancji izolacji przewodów III-fazowych;
ü rezystancji izolacji kabli jedno i trójfazowych;
ü wyłączników różnicowoprądowych;
ü rezystancji uziomów instalacji odgromowej (rezystancji uziemienia).
3. Wykonawca, poza wyżej wskazanymi czynnościami, zobowiązany będzie dokonać przeglądu będącego przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, oraz do użycia urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia każdorazowo z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznej, protokołu i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego.
5. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:
? datę wykonania przeglądu
? nr protokołu
? oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres) oraz numer inwentarzowy
? dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
? tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu
? wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalach (pozytywny/negatywny)
? tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
? tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
? tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny)
? wykaz usterek i nieprawidłowości - określenie zaleceń pokontrolnych
? informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji
? wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.
6. Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.
7. Wykaz obiektów stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: SA.270.1.378.2018.BR

Składanie ofert:
d. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: NADLEŚNICTWO PODANIN, Podanin 65, 64 - 800 Chodzież lub w wersji elektronicznej na e-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl
13. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5.12.2018 r. do godz. 9.00

Miejsce i termin realizacji:
11. Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018 r.

Wymagania:
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Warunki płatności: 21 dniowy odroczony termin płatności.
12. Sposób przygotowania oferty:
a. ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,Oferta" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
b. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c. w przypadku złożenia oferty osobiście lub drogą pocztową na kopercie należy umieścić napis ,,Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w obiektach stanowiących własność Nadleśnictwa Podanin."

Uwagi:
10. Opis kryterium oceny ofert: Cena - 100%

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.