Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa, montaż, utrzymanie i demontaż oświetlenia świątecznego

Przedmiot:

Naprawa, montaż, utrzymanie i demontaż oświetlenia świątecznego

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel. 32 64 99 400, fax. 32 64 99 402
siewierz@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) naprawę uszkodzonych ozdób oświetlenia świątecznego poprzez wymianę spalonego węża żarówkowego
na węża ledowego - ilość 27 sztuk (elementy dostępne do wglądu u Zamawiającego),
b) montaż i uruchomienie fontanny świetlnej na Rynku w Siewierzu,
c) wykonanie przyłącza do istniejącej szafki pomiarowej przy fontannie oraz zabezpieczenie gniazd przed
oddziaływaniami atmosferycznymi przy fontannie na czas jej włączenia,
d) montaż i uruchomienie oświetlenia świątecznego na słupach oświetlenia ulicznego w mieście
stanowiących własność Gminy (na ulicach: Rynek, Żwirki i Wigury, Kielecka, Bytomska, Kopernika,
Oleśnickiego),
e) montaż i uruchomienie motywu świątecznego elewacyjnego na budynku Izby Tradycji w Siewierzu,
f) montaż i uruchomienie jednego motywu świątecznego elewacyjnego na budynek, który w miesiącu
grudniu 2018 r. Gmina zamierza dokupić,
g) montaż i uruchomienie ozdób świątecznych na świerku na płycie głównej Rynku - powieszenie
i podłączenie ozdób do istniejącej konstrukcji zamontowanej na świerku wraz z usunięciem ewentualnych
awarii tych ozdób, które zostaną stwierdzone po zawieszeniu i podłączeniu tych ozdób do istniejącej
konstrukcji zamontowanej na choince. Zapis ten dotyczy tych usterek, które zostaną stwierdzone po
zawieszeniu i podłączeniu tych ozdób, gdyż nie ma możliwości stwierdzenia czy istnieją usterki dopóki
ozdoby nie zostaną przypięte do konstrukcji zamontowanej na stałe na świerku.
h) serwis i usunięcie ewentualnych awarii oświetlenia świątecznego od dnia jego montażu w terenie do dnia
jego zdemontowania tj. do dnia 31 stycznia 2018 roku. Wyznacza się czas podjęcia działania 3-4 godziny od
momentu spostrzeżenia przez samego Wykonawcę o nieprawidłowości w działaniu oświetlenia świątecznego
lub od powzięcia informacji od Zamawiającego o fakcie wystąpienia awarii,
i) demontaż zamontowanych ozdób oświetlenia świątecznego do dnia 31 stycznia 2018 roku wraz ze
złożeniem zdemontowanych ozdób we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,
j) udostępnienie całodobowego kontaktu telefonicznego oraz e-maila (łącznie z niedzielami i świętami)
w celu przejmowania zgłoszeń awarii.

Dokument nr: GKL.7031.0001 ] 8.2018

Składanie ofert:
III. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pokój nr 11) lub
elektronicznej na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl. w terminie do dnia: 5 grudnia 2018 r. do godz. 15;00.
Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
1) w zakresie naprawy uszkodzonych ozdób oświetlenia świątecznego w terminie od dnia otrzymania
zlecenia na wszystkie zadania objęte niniejszym zapytaniem ofertowym, do dni wymienionych poniżej,
określonych jako terminy montażu przedmiotowych ozdób,
2) w zakresie montażu i uruchomienia fontanny na Rynku w takim terminie, aby w dniu 10 grudnia 2018 r.
przedmiotowa fontanna była uruchomiona,
3) w zakresie montażu i uruchomienia oświetlenia świątecznego na słupach oświetlenia ulicznego na Rynku,
ozdób świetlnych na budynkach gminnych i ozdób na świerku w terminie do 10 grudnia 2018 r.,
4) w zakresie montażu i uruchomienia oświetlenia świątecznego na słupach oświetlenia ulicznego na ulicach:
Żwirki i Wigury, Kieleckiej, Bytomska, Kopernika, Oleśnickiego, w terminie ustalonym przez
Zamawiającego.
5) w zakresie montażu i uruchomienia dokupionego w trakcie trwania zlecenia, jednego motywu
świątecznego elewacyjnego na budynek, który w miesiącu grudniu 2018 r. Gmina zamierza dokupić,
w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
6) w zakresie serwisu i usuwania ewentualnych awarii oświetlenia świątecznego w terminie od dnia montażu
oświetlenia do czasu jego zdemontowania (awaria powinna być usunięta w czasie 3-4 godzin od momentu jej
wykrycia),
7) w zakresie demontażu oświetlenia - w terminie 7 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta GKL - naprawa,
montaż, utrzymanie i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta Siewierz".
W ofercie powinny się znaleźć następujące informacje:
a) dokładne oznaczenie oferenta (nazwa, adres, NIP, nr telefonu),
b) oświadczenie, że oferta obejmuje wykonanie wszystkich usług - zgodnie z zakresem przedmiotu
zamówienia,
c) cenę za wykonanie usługi (cenę netto oraz brutto), w rozbiciu ceny wykonania całej usługi na
poszczególne roboty, które składają się na przedmiot zamówienia, czyli osobno ceny za: usługę naprawy
ozdób, montaż, montaż dokupionego w trakcie realizacji zamówienia jednego motywu elewacyjnego
świątecznego, serwisowanie i demontaż,
d) przedłożona oferta cenowa powinna obejmować serwisowanie oświetlenia świątecznego łącznie
z ewentualną naprawą ozdób.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na pełny zakres prac określony w zapytaniu ofertowym.
Nie dopuszcza się składania oferty tylko na pewną część zadań określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą
podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie
skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej,
konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy mają możliwość udzjelenia 36-miesięcznej
gwarancji na wykonane naprawy ozdób świątecznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
VI. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) ofertę z ceną za wykonanie usługi (cena netto oraz brutto) w rozbiciu ceny wykonania całej usługi
na poszczególne roboty, które składają się na przedmiot zamówienia, czyli osobno ceny za: usługę naprawy
ozdób, montaż, serwisowanie i demontaż,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y)
upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
IX. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
1. Płatność w 2-ch transzach:
a) I transza w wysokości 60% ceny całkowitej - po wykonaniu naprawy uszkodzonych elementów i ich
montażu,
b) II transza w wysokości 40% ceny całkowitej - po wykonanej usługi serwisowania przez cały okres, gdy
ozdoby są zamontowane i ich demontażu oraz złożeniu pod wskazane miejsce przez Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego
protokołu wykonania usługi. Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania łub nienależytego
wykonania umowy będzie kara umowna:
a) za opóźnienie w realizacji montażu i uruchomienia ozdób oświetlenia świątecznego będącego
przedmiotem zapytania ofertowego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
b) za opóźnienie w usuwaniu zgłaszanych Zleceniobiorcy awarii oświetlenia świątecznego będącego
przedmiotem zapytania ofertowego, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia przekazania
Zleceniobiorcy informacji o zaistniałej awarii do usunięcia.
3. W przypadku naliczenia kar umownych Zleceniobiorca wyrazi zgodę na ich potrącenie z wierzytelności
przysługującej z tytułu realizacji umowy.
4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stałej współpracy ze Zleceniodawcą w celu koordynowania
prawidłowego przebiegu realizacji umowy.
X. Termin ważności oferty:
30 dni od daty określonej jako termin składania ofert.
XI. Kryterium wyboru oferty:
- najniższa cena.
XII. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia bez
podania przyczyny.

Kontakt:
VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
a) Agnieszka Gajewska - Inspektor ds. Gospodarki Lokalowej, tel: (32) 64 99 460, e-mail:
a.gajewska@siewierz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.