Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WISZNIA MAŁA
ul. WROCŁAWSKA 9
55-114 Wisznia Mała
powiat: trzebnicki
tel. (71) 308 48 00 /(71) 312-70-68
ug_wisznia@wiszniamala.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wisznia Mała
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wisznia Mała o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Wisznia Mała
zaprasza
Wykonawców do złożenia oferty na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w gminie Wisznia
Mała:
1. Zadanie nr 1: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w miejscowości Szewce gm. Wisznia Mała
2 Zadanie nr 2: Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul. Mienickiej i Ozorowickiej w Strzeszowie gm.
Wisznia Mała
Zamawiajqcy dopuszcza składanie ofert na dowolne zadanie
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad
realizacją niżej opisanego zadania.
1. Opis robót budowlanych, których nadzorowanie stanowi przedmiot niniejszego zamówienia:
1) Zadanie nr 1: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr W-404 w miejscowości Szewce em. Wisznia Mała obejmujące:
o Wykonanie poszerzenia jezdni do 6m
Wzmocnienie konstrukcji drogi
o Wykonanie utwardzonych poboczy
o Przebudowa istniejącego rowu oraz przepustu wraz ze zjazdem
o Wykonanie chodnika z kostki brukowej
Zadanie nr 1 realizowane przy udziale środków z budżetu Województwa Dolnoślgskiego
2) Zadanie nr 2: Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul. Mienickiej i Ozorowickiej w Strzeszowie gm.
Wisznia Mała obejmuje m.in.:
@budowę chodnika z kostki bazaltowej;
@budowę miejsc postojowych z kostki bazaltowej;
o utwardzenie pobocza tłuczniem i niesortem kamiennym
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja przetargowa zamieszczona na stronie internetowej
Gminy Wisznia Mała
a) Zadanie nr 1 - http://bip.wiszniamala.pl/Article/get/id,20683.html
b) Zadanie nr 2 - http://bip.wiszniamala.pl/Article/get/id,20699.html
3. Zakres obowiązków Wykonawcy:
Wykonawca będzie pełnił obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i będzie odpowiedzialny za prowadzenie profesjonalnego
i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z udzielaniem stałych konsultacji i fachowych porad
Zamawiającemu. Zadania w ramach niniejszego zamówienia będą obejmować co najmniej następujące czynności:
a. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem,
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych zatwierdzanie wniosków
materiałowych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie,
c. Sprawdzenie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i przeprowadzanie odbiorów gotowych
obiektów budowlanych,
d. Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót, oraz potwierdzenie usunięcia wykrytych wad i usterek,
e. Wydawanie Wykonawcy robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
f. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
g. Akceptowanie świadectw dotyczących:
- aprobat technicznych,
- prób materiałów i robót,
- ilości wykonanych robót i przejęcia robót,
h. Egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umowy,
i. Współpracowanie z nadzorem autorskim, archeologicznym zapewnionym przez Zamawiającego,
j. Kontrolę Wykonawcy robót, w celu zapewnienia realizacji robot zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa
i higieny pracy,
k. Egzekwowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę robót - zgodnie zatwierdzonym harmonogramem
robót,
l. Potwierdzenie gotowości inwestycji do odbioru, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót oraz oceny poszczególnych
inspektorów nadzoru,
ł. Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego
i przyszłych użytkowników,
m. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, otrzymanej od Wykonawcy robót, w dniu
odbioru końcowego inwestycji,
n. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
o. Egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, w tym usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru,
p. Uczestnictwo w komisjach powołanych przez Zamawiającego dla oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi.
Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych: przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane co 12 miesięcy przez okres 5 lat,
r. Bieżąca analiza i weryfikacja obmiarów robót,
s. Uczestnictwo w radach budowy przygotowanych przez Zamawiającego,
t. Przygotowanie Raportu Końcowego, zawierający pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas
wdrażania projektu, krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów.
u. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające upoważnienie do podpisania umowy
wraz z kserokopią uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego.
4. Kody CPV:
CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: UGWM.271.ZO.64.18

Otwarcie ofert: Miejsce oraz termin otwarcia oferty: Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, pok. nr 7 dnia 7.12.2018 r. o godz:
9:30.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, pok. nr 2 do dnia 7.12.2018 r. do godz:
9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 - do 28.12.2018 r., zadnie nr 2 - do 30.06.2019 r.

Wymagania:
W przypadku zmiany
terminu wykonania robót budowlanych termin świadczenia usługi nadzoru również może ulec zmianie.
Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień,
w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis.
Oferta na zadanie pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w gminie Wisznia Mała"
UWAGA!! NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 7.12.2018 r. godz. 9:30.
2. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość
zamówienia określonego przez Zamawiającego.
Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu :
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje Inspektorem nadzoru w specjalności drogowej, posiadającym:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Najniższa cena
VI. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, bez podawania
przyczyn.
Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
- Formularz ofertowy
Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu kopię decyzji o nadaniu uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu
zawodowego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Dzierżek
tel./e-mail 71308 48 38
a.dzierzek@wiszniamala.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.