Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Remont lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Gryficach
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
powiat: gryficki
tel. 91-38-53-200, faks 91-38-53-207, tel. 91-38-53-252.
urzad@gryfice.eu
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33A/16 w Gryficach, znajdującego się
w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań:
Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33A/16
w Gryficach, w tym przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 16
wraz z doborem i wymianą pieca gazowego c. o.
Zakres prac określa przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego opisu przedmiotu
zamówienia.
Przedmiary robót opracowano przy dołożeniu należytej staranności w ustalaniu zakresu
i ilości robót. W przypadku, kiedy Wykonawca po zawarciu umowy stwierdzi, że jakaś robota
w przedmiarach została pominięta, albo ilość robót wyraźnie odbiega od ilości podanej w tych
przedmiarach, Zamawiający uzna, że Wykonawca uwzględnił te rozbieżności w złożonej
ofercie. W związku z tym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca na etapie składania oferty
przeanalizował dokumentację przetargową i przekazał ewentualne uwagi dotyczące
rozbieżności w ilości robót bądź pominięcia pewnych robót Zamawiającemu, który
w przypadku uznania zasadności tych uwag, skoryguje przedmiar robót oraz przekaże go
wszystkim wykonawcom uczestniczącym w przetargu.
Wykonawca może zapoznać się z miejscem wykonywania robót po uprzednim złożeniu
pisemnego wniosku przekazanego pod adres: Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37,
72-300 Gryfice, pokój nr 202, najpóźniej na 4 dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku w formie elektronicznej pod adres:
raczkowiak@urzad.grvfice.eu w terminie analogicznym jak dla wniosku pisemnego.
Zamawiający powiadomi zainteresowanych Wykonawców o terminie przeglądu
przedmiotowego lokalu mieszkalnego, który nastąpi nie później niż na 2 dni przed terminem
składania ofert. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi zainteresowanych
Wykonawców taką drogą, jaką otrzymał wniosek, tj. na adres wskazany we wniosku
lub na adres poczty elektronicznej nadawcy wniosku.
Podane podstawy wyceny robót w przedmiarach robót mają charakter pomocniczy.
Wykonawca może skalkulować ofertę wg własnych podstaw kalkulacyjnych. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca na etapie zawierania umowy przekazał Zamawiającemu
szczegółowy kosztorys ofertowy w układzie wynikającym z pozycji przedmiaru stanowiących
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Kosztorys Wykonawcy może posłużyć Stronom
przyszłej umowy do ustalenia stanu zaawansowania prac w przypadku wystąpienia potrzeby
rozliczenia niezakończonych prac.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz przepisami bhp.
Warunkiem rozpoczęcia robót przez Wykonawcę jest podpisanie protokółu wprowadzenia
na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego. Przed podpisaniem protokółu odbioru
końcowego robót, Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszt przeprowadzenia badań
i sprawdzeń oraz dostarczy Zamawiającemu:
1. protokół z przeglądu przewodów kominowych w lokalu, przeprowadzonego
przez uprawniony zakład kominiarski;
2. protokóły z badania szczelności instalacji gazowej i c. o.;
3. karty gwarancyjne wbudowanych urządzeń wyposażenia mieszkania;
4. inne dokumenty, o których jest mowa w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
Oferta Wykonawcy musi uwzględnić koszt ewentualnego wynajmu kontenera
do gromadzenia odpadów remontowych oraz koszt utylizacji odpadów remontowych.

Dokument nr: WPG.271.32.11.2018.TBS

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37,
72-300 Gryfice, pok. nr 103 (sekretariat) do dnia 6 grudnia 2018 r. do godziny 15:00.
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Remont lokalu mieszkalnego. NIE OTWIERAĆ PRZED: 06.12.2018 r. godz. 15:00".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 grudnia 2018 r.

Wymagania:
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wg załączonego wzoru - załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
UWAGA: Nie należy dołączać do oferty podpisanego przez Wykonawce wzoru umowy.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

UWAGA: Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia Kodeks cywilny
(Dz. U. nr 16, póz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w arf 632 następująco:
1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
VIII. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Włodzimierz Rączkowiak, tel. 91-38-53-252.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzjelenia zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,
tj. od 7:30 do 15:30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.