Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż pokryw żelbetowych do studzienek rewizyjnych

Przedmiot:

Dostawa i montaż pokryw żelbetowych do studzienek rewizyjnych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Matejki 6B
71-615 Szczecin
powiat: Szczecin
(91) 81-44-212
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa i montaż pokryw żelbetowych do studzienek rewizyjnych znajdujących się na
nieruchomościach położonych w obrębie Cieszyno i Rogówko gm. Węgorzyno".
Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pokryw żelbetowych nie przejazdowych.
1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania częściowe i swym zakresem obejmuje:
1. Zadanie częściowe A - polegające na dostawie, transporcie 2 szt. pokryw żelbetowych o
średnicy 100 cm i zamontowaniu ich do studzienek rewizyjnych znajdujących się na działkach o
numerach ewidencyjnych 170/14 i 170/24 w miejscowości Cieszyno gmina Węgorzyno,
2. Zadanie częściowe B - polegające na dostawie, transporcie 2 szt. pokryw żelbetowych o
średnicy 60 em, oraz 3 szt. pokryw żelbetowych o średnicy 120 cm i zamontowaniu ich do
studzienek rewizyjnych znajdujących się na działce o numerze ewidencyjnym 26/16 w
miejscowości Rogówko gmina Węgorzyno.
1.3. Wykonawca w ramach postępowania zobowiązany będzie do:
1. Wykonania ręcznego ścięcia i karczowania średniej gęstości krzaków i podszycia,
2. Zakupu, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz montażu płyt żelbetowych na
studniach.
1.4. Wykonawca powierzone prace wykona zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
1.5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac zobowiązany jest w szczególności do
oznakowania i zabezpieczania terenu oraz utrzymać oznakowanie i zabezpieczenie przez cały
czas trwania prac.
1.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z wykonywaniem
prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia za skutki jego wykonywania, w tym za
szkody wyrządzone w czasie wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
1.7. Dodatkowo Zamawiający przekazuje przedmiar robót z tym jednak zastrzeżeniem, iż ma on
jedynie charakter pomocniczy.

1.8. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy robót oraz rzetelnej oceny informacji
podczas dokonywanej wizji lokalnej, celem uwzględnienia w złożonej ofercie wszystkich kosztów
związanych z wykonaniem robót i czynności, które są niezbędne do wykonania niniejszego
zamówienia w tym w szczególności koszty transportu, załadunku i rozładunku.
1.9. Informacje dodatkowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Realizowane prace powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, norm oraz być
wykonywane zgodne z zasadami sztuki budowlanej;
2. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja w terenie,
3. W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i
instytucjom dojazdu, będzie utrzymywać na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwać wszelkie zbędne materiały, odpady oraz
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;
4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umownych.
1.10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć
ofertę na jedno lub wszystkie zadania częściowe. Zamawiający wskazuje, iż jednemu wykonawcy
udzieli zamówienia na jedno lub wszystkie zadania częściowe.
1.11. Wykonawca powierzone prace wykona zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
1.12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich związanych z wykonywaniem
prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia za skutki jego wykonywania, w tym za
szkody wyrządzone w czasie wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: SZC.WOP.261.42.2018.MF.

Składanie ofert:
Forma, termin oraz miejsce składania ofert
5.1. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 06.12.2018 r. do godz. 12:00.
5.2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w Krajowym Ośrodku
Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin ul. Matejki 6 B, 71-615 Szczecin, w kancelarii (pokój nr 9), w
szczelnie zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie na której należy umieścić opis: PRZETARG na
wykonanie zamówienia określonego jako ,,Dostawa i montaż pokryw żelbetowych do
studzienek rewizyjnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w obrębie
Cieszyno i Rogówko gm. Węgorzyno". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr
SZC.WOP.261.42.2018, oraz nazwę i adres wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Zamówienie winno być zrealizowane maksymalnie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejsza niż 20.000,00 zł.
4. Wykluczenie Wykonawcy
Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. póz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. póz. 2171, 2260 i 2261
oraz z 2017 r. póz. 791);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach
określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy prawo zamówień publicznych z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym,
5) który nie prowadzi działalności gospodarczej,
6) który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 3 ogłoszenia.
Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą, którego
oferta została uznana za najkorzystniejsza umowy w formie pisemnej nie dłużej jednak niż przez 30
dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Kryterium oceny ofert
10.1. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto wskazana przez Wykonawcę w ofercie
stanowiącej (Załącznik nr 1) do niniejszego ogłoszenia.
10.2. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, podatki, opłaty
manipulacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia. Cenę należy określić z należytą starannością, na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia w tym
transport (załadunek i rozładunek) oraz montaż pokryw żelbetowych.
10.3. W celu właściwego skalkulowania ceny usługi zobowiązuje się Wykonawcę do zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usług, gdyż wyklucza się
możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
elementów niezbędnych do wykonywania umowy.
10.4. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę brutto
za wykonanie danego zadania częściowego na które Wykonawca składa swą ofertę.
10.5. Cenę za wykonanie zamówienia należy podawać w złotych polskich, w zaokrągleniu
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą - poniżej 5 należy końcówkę
pominąć zaokrąglić, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
10.6. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od
towarów i usług.
10.7. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się
wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawców wizji
lokalnej terenu, na którym mają zostać zamontowane płyty żelbetowe.
10.8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie
prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
10.9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
10.10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
10.11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez siebie ofert dodatkowych.
10.12. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
10.13. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zawiadomienia, moment zawarcia umowy
11.1. Zamawiający zawiadamia wykonawców przy użyciu poczty mailowej lub faksu odpowiednio o :
1) imieniu i nazwisku lub firmie, adresie prowadzenia działalności Wykonawcy, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą oraz o wysokości zaoferowanej przez niego ceny - w
stosunku do wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze,
2) uznaniu oferty za najkorzystniejszą oraz wyznaczonym terminie podpisania umowy - w
stosunku do wykonawcy, którgo oferta została uznana za najkorzystniejszą,
3) wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.
11.2. Zawiadomienia, o których mowa w pkt 10.1 wysyłane będą z następującego adresu mailowego:
zamowienia.publiczne.szczecin@kowr.gov.pl lub faksu 091 81 44 244.
11.3. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę swojego adresu mailowego lub numeru faksu
zawiadomienie wysłane zostanie przesyłką poleconą na adres Wykonawcy wskazany w formularzu
oferty.
11.4. Za moment doręczenia zawiadomienia wysłanego przesyłką poleconą uznaje się upływ 7 dni od
dnia pierwszej awizacji przesyłki.
11.5. Umowa zosaje zawarta z chwilą zawarcia jej w formie pisemnej tj. złożenia podpisów przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
12. Uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy. Treść umowy.
12.1. Jeżeli Wykonawca uchyla się od podpisania umowy Zamawiający wybiera kolejnego
Wykonawcę, który złożył w niniejszym postępowaniu ofertę najwyżej ocenianą spośród
pozostałych ofert.
12.2. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy, która zostanie podpisana na warunkach
wskazanych w projekcie umowy - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
13. Postanowienia dodatkowe.
13.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) w przypadkach, o których mowa w rozdziale 9 ,, kryterium oceny ofert', zostały złożone oferty
dodatkowe o tej samej cenie,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
13.2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu.
13.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
L.p. Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Nr telefonu
1. Paweł Kaliczyński mag inż.artch. (91) 81-44-212 (w godz. Od 10:00 do 15:30 w poniedziałek, wtorek i czwartek)
2. Monika Fornal Główny Specjalista Wydziału Organizacyjno - Prawnego (w zakresie procedury zamówienia publicznego) (91) 81-44-264

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.