Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont toalet

Przedmiot:

Remont toalet

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jaśliska
Jaśliska 171
38-485 Jaśliska
powiat: krośnieński
tel. 13 43 105 92,
zamowienia@jasliska.info
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jaśliska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont toalet w świetlicy Daliowa
1 Przedmiotem zamówienia jest Remont toalet w świetlicy Daliowa.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

CPV: 45.00, 00.00-7, 45.21.00, 00-2, 45.30.00, 00-0, 45.40.00. 00-1

Dokument nr: ZP.271.2.18.2018

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.12.2018 r. o godz. 8:05 w siedzibie Zamawiającego,
w Urzędzie Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska (sala konferencyjna).

Składanie ofert:
IV. Termin składania ofert:
06.12.2018 r., godzina 8:00.
V. Miejsce składania oraz otwarcia ofert:
1. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171, (sekretariat),
2. Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem:
Gmina Jaśliska
Jaśliska 171
38-485 Jaśliska
Remont toalet w świetlicy Daliowa
Nie otwierać przed dniem 06.12.2018 r. 8:05

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia:
Data zakończenia całości zamówienia: 28.12.2018 r.

Wymagania:
4. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca powinien dostarczyć do Zamawiającego:
1) Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi.
5. Sposób porozumiewania się:
1) Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe (Dz. U. póz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. póz. 1422, z 2015 r. póz.
1844 oraz z 2016 r. póz. 147 i 615) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionych poniżej.
2) W toku postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, lub drogą elektroniczną.
3) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, uważa się za wniesione z chwilą, gdy
doszły one do odbiorcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.
5) Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła
zapoznać się z jego treścią.
6) Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywać się będzie na następujący adres
mailowy: ug@jasliska.info za potwierdzeniem otrzymania wiadomości, natomiast do
Wykonawców wyłącznie na adres/adresy e-mail, lub nr faksu podane w formularzu oferty dla
osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym.
7) W przypadku zmiany tych danych kontaktowych w trakcie trwania procedury przetargowej
Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. Konsekwencje
braku informacji o zmianie danych kontaktowych ponosi Wykonawca, co w szczególności
oznacza domniemanie doręczenia na adres pierwotny wskazany w ofercie.
8) Dokumenty składane na potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu muszą
być dostarczone w formie pisemnej (nie decyduje data stempla pocztowego tylko fizyczny
wpływ dokumentów do Zamawiającego).
10) Uzupełnienie dokumentów elektronicznie nie uchybia obowiązkowi przedłożenia ich w formie
pisemnej.
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona
Wykonawcy.
4. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
a) podanie kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
b) poinformowanie o ilości złożonych ofert oraz podanie nazwy i adresu firmy, której oferta jest
otwierana oraz ceny poszczególnych ofert.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
8. Czas związania z ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

Kontakt:
W zakresie merytorycznym i formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Jerzy Magierowskj, tel. 13 43 105 92,
e-mail: zamowienia@jasliska.info

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.