Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi dostawy kruszywa, wynajmu środków transportu wraz z kierowcą oraz...

Przedmiot:

Świadczenie usługi dostawy kruszywa, wynajmu środków transportu wraz z kierowcą oraz dysponowania placem magazynowym

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli
Konstruktorów nr 2
67-100 Nowa Sól
powiat: nowosolski
68 478 51 22, tel. kom. 509 673 645,
oferty@mzgkns.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowa Sól
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
B. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa, wynajem środków transportu wraz
z kierowcą oraz dysponowanie placem magazynowym, na którym składowane będzie kruszywo.
2. Środki transportu objęte wynajmem:
o samochód samowyładowczy o tonażu do 7 Mg,
o samochód samowyładowczy o tonażu do 25 Mg.
Oferent winien zapewnić środek transportu:
o do 24 h od zgłoszenia zapotrzebowania na transport na terenie miasta Nowa Sól,
o do 72 h od zgłoszenia zapotrzebowania na transport poza terenem miasta Nowa Sól.
3. Zakup i dostawa (zabezpieczenie na placu Wykonawcy na potrzeby Zamawiającego)
następującego rodzaju kruszywa:
o piasku kopanego (żółtego) w ilości min. 25 Mg,
o piasku na podsypkę o frakcji 0-2 mm w ilości min. 25 Mg,
o tłucznia o frakcji 0-31,5 mm w ilości min. 25 Mg.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia do 20% zapotrzebowania
na powyższe materiały. W przypadku zapotrzebowania na większe ilości powyższych materiałów
Wykonawca powinien zapewnić je w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Dokument nr: ZO/83/2018

Składanie ofert:
E. Miejsce, termin i forma złożenia oferty:
Miejsce i termin złożenia oferty
o ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego
(ul. Konstruktorów nr 2, 67-100 Nowa Sól) bądź na adres e-mail: oferty@mzgkns.pl, z dopiskiem
,,ZO/83/2018 - Dostawa kruszywa i wynajem środków transportu".
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty faxem,
o termin składania ofert upływa dnia 07 grudnia 2018 roku o godzinie 14:00.
Forma oferty
o ofertę należy sporządzić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia, w języku polskim, czytelnym pismem,
o każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
o wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
o formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy wynikające wprost z właściwego rejestru albo zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku spółki cywilnej z umowy
spółki,
o Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu
Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć
do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
F. Wymagane oświadczenia i dokumenty:
Oferent składa następujące dokumenty:
o aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy
z Oferentów we własnym imieniu),
o umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
o Oferenci składają również:
o formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
o wzór umowy, parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego ogłoszenia,
o licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.), przy czym termin obowiązywania licencji musi
obejmować cały okres trwania zamówienia.
Wszystkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Wymagania:
4. Dostawa kruszywa nastąpi transportem Wykonawcy sukcesywnie, według bieżących potrzeb
określonych przez Zamawiającego, co do ilości i terminu dostawy.
5. Usługa zakupu kruszywa oraz wynajmu samochodu z kierowcą będzie zlecana każdorazowo
w miarę potrzeb Zamawiającego.
6. Kruszywo nie może zawierać żadnych ciał obcych takich jak niesortowane kruszywo, drewno, szkło,
plastik, drut, gwoździe, inne metale, itp. mogących pogorszyć wyrób końcowy.
7. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa zanieczyszczeń opisanych powyżej, Zamawiający
żądać będzie ich usunięcia na koszt Wykonawcy lub nie przyjmie dostawy.
D. Istotne warunki zamówienia:
o oferta powinna obejmować wszelkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dostawy, ubezpieczenia, paliwa, magazynowania kruszywa itp.,
o cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę
w Formularzu oferty, musi być podana liczbowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.
Oferty częściowe: Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Uwagi:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZO/83/2018
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli
ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól
(dalej jako: ,,Spółka" lub ,,Zamawiający")
ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostawy kruszywa, wynajmu środków transportu
wraz z kierowcą oraz dysponowania placem magazynowym,
na którym składowane będzie kruszywo
dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli.
Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa Sól, NIP 925-196-57-16,
Regon: 978101117, wysokość kapitału zakładowego: 64.055.000 zł, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000216265.
A. Tryb postępowania:
Niniejsze zamówienie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 roku, póz. 1986) zwanej dalej "Ustawą" jest prowadzone bez
zastosowania jej przepisów, albowiem wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych kwoty 30 000 euro.
Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych MZGK
spółka z o. o. w Nowej Soli i Kodeks cywilny.
G. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (znaczenie: 100 %).
H. Informacje o negocjacjach:
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cenowych.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest p. Marcin Siuta: z-ca Kierownika
Działu sieci wod-kan. 68 478 51 22, tel. kom. 509 673 645, e-mail: m.siuta@mzgkns.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.