Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
429z dziś
3135z ostatnich 7 dni
8256z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej

Przedmiot:

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
tel.: (12) 61 54 444 fax: (12) 61 54 012
sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pn.: Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6cm na terenie Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

Opis przedmiotu zamówienia:

pn.: Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6cm na terenie Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: rozebranie pytek chodnikowych ok. 6m2, zebranie humusu, wykop pod kostkę, ułożenie obrzeży gr. 6cm - ok. 24 mb., wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm grubości 15cm, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz ułożenie kostki brukowej szarej grubości 6cm (należy dobrać identyczną jak istniejąca (zdjęcia)). Kostka jest do ułożenia w trzech miejscach (ok. 45 m 2 (6+6+33)).

Dokument nr: 338.AG.2018

Składanie ofert:
I. Informacje ogólne:
Ofertę należy przesłać do dnia: 6.12.2018r. do godz. 14.00:
w sposób:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zadania: do 20.12.2018r.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie ul. Jordana 7

Wymagania:
III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1.Wymagane warunki gwarancji: wymagana gwarancja 36 miesięcy.

2.Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

3.Realizacja zamówienia na podstawie umowy.

IV. Informacje dot. danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
pn.: Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6cm na terenie Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, ul. Jordana 7, nr sprawy 338.AG.2018.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.