Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rocznych okresowych przeglądów stanu technicznego budynków

Przedmiot:

Wykonanie rocznych okresowych przeglądów stanu technicznego budynków

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
ul. Piotrkowska Nr 29
26-230 Radoszyce
powiat: konecki
tel. (0-41) 373 15 95 fax. (0-41) 373 15 45,
ruda@radom.Iasy.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Radoszyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
,,Wykonanie rocznych okresowych przeglądów stanu technicznego budynków Nadleśnictwa
Ruda Maleniecka".

Dokument nr: S.2111.24.2018

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018 roku o godz. 10;30 w siedzibie Nadleśnictwa Ruda
Maleniecka pokój nr 4. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w: biurze Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, 26-230 Radoszyce, ul. Piotrkowska Nr 29
w dziale administracyjnym, pokój nr 7.
Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2018 r. o godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
5. TERMIN REALIZACJI
Termin wykonania robót objętych umową nastąpi od dnia podpisania umowy najpóźniej do daty
podpisania umowy do dnia 31.12.2019 roku.

Wymagania:
2. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień częściowych.
3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunkiem złożenia oferty jest posiadanie uprawnień do wykonywania robót budowlanych obejmujących
roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia(potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej). Składający ofertę winien zapoznać się z warunkami i zakresem
wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta winna być złożona za druku stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia wraz z kopią stosownych
uprawnień.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
KRYTERIUM I - cena - waga 100%.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego
wzoru:
cena najniższej oferty brutto
Cena = ----------------------------- x 100 pkt.
cena badanej oferty brutto
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.