Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
460z dziś
3166z ostatnich 7 dni
8287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zapolice
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
powiat: zduńskowolski
tel.: (43) 823-19-82
urzad@zapolice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zapolice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice"
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.). Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosi około 255 668,00 kWh. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Ponadto dla punktów nr 65, 66, 67, 68, 69 Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego nastapi zmiana właściciela.

CPV: 09000000-3, 09300000-2

Dokument nr: GKI.271.43.2018.AZK

Składanie ofert:
8. Składanie ofert:
Ofertę (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego), przygotowaną zgodnie z wytycznymi, określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. do godziny 15:30; w formie:
1) pisemnej(osobiście listownie na podany adres Zamawiającego); 2) zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość złożenia oferty faksem na numer 43 823 19 82 w. 22 lub e- mailem na adres urzad@zapolice.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
GKI.271.43.2018.AZK Strona 2
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: warunek zostanie spełniony jezlei wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; b) obowiązującą umowę lub promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego operatora do wszystkich obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Uwaga!!! zamawiajacy dopuszcza złożenie: ,,oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy sprzedawcą a OSD")
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zdolności technicznej: wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia polegającym na sprzedaży energii elektrycznej o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i dołączy dowody potwierdzające wykonanie podanych dostaw, określające, czy zostały wykonane należycie np. referencje.
3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do rozpatrywania jeżeli: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz oferta złożona została w odpowiednim terminie;
2) wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Lp Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia 1 Cena 100 % C=(C min./C oferty)*100 pkt* 100% C- ilość punktów dla danej oferty, C min- cena najtańszej oferty, C oferty- cena danej oferty, 100 % waga kryterium wyboru
GKI.271.43.2018.AZK Strona 3
5. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta musi zostać złożona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką), na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie;
2) oferta oraz wszystkie załączniki składane wraz z nią wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy;
3) oferta musi zostać przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na dane adresowe zamawiającego: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice;
4) oferta musi zostać dostarczona do siedziby zamawiającego w zaklejonej kopercie/e-mailem/faksem opisanej/ym w następujący sposób:
Oferta na zadanie pn. ,,Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice"
5) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
6) w przypadku gdy oferta podpisana jest przez przedstawiciela wykonawcy wymaga się załączenia stosownego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
2) cena może być tylko jedna;
3) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykonawcy:
1) kopia aktualnego odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 2) kopia aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 3) kopia obowiązującej umowy lub promesy umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego operatora do wszystkich obiektów zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
GKI.271.43.2018.AZK Strona 4
(Uwaga !!! zamawiajacy dopuszcza złożenie: ,,oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy sprzedawcą a OSD);
4) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 2);
5) formularz cenowy (załącznik nr 3)
6) wykaz dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych dostaw (załącznik nr 4).
10. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
11. Informacje ogólne:
1) zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Informacja o zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej zamawiającego;
2) zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert;
3) zamawiający może odrzucić ofertę w sytuacji gdy otrzymana oferta nie odpowiada w swej treści zapytaniu ofertowemu, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
4) zamawiający może w uzasadnionych przypadkach poprawić błędy w ofercie lub wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów;
GKI.271.43.2018.AZK Strona 5
5) jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych;
6) zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy:
a) nie złożono żadnej oferty lub złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania ofertowego,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
7) zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez wyboru wykonawcy.

Uwagi:
12. Klauzula informacyjna dotycząca RODO
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice z siedzibą ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, nr tel. 43 823-19-82, e-mail: urzad@zapolice.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zapolice jest Pani Małgorzata Galus, nr tel.: 43 823-19-82 w. 34, e-mail: m.galus@zapolice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Zakup energii elektrycznej do obiektów znajdujących się pod zarządem Gminy Zapolice" prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego (zwolnienie ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.))
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
GKI.271.43.2018.AZK Strona 6
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13. Załączniki:
1) Wykaz punktów- załącznik nr 1;
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 2;
3) Formularz cenowy - załącznik nr 3;
4) Wykaz dostaw- załącznik nr 4;
5) Wzór umowy - załącznik nr 5;
6) Wzór pełnomocnictwa - załącznik nr 5a.
W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail: urzad@zapolice.pl
Z up. Wojta
Sekretarz Gminy Janusz Parada

Kontakt:
9. Osoby uprawnione do kontaktów ze strony zamawiającego:
Anna Ziółkowska - Kardas - inspektor ds. zamówień publicznych i lokalnych inicjatyw, tel. 43 823 19 82 w. 29,
Izabela Grobelna- inspektor ds. inwestycji i infrastruktury komunalnej, tel. 43 823 19 82 w. 30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.